คู่มือชาวพุทธ [หลวงพ่อทูล]

คู่มือชาวพุทธ [หลวงพ่อทูล] Free!
Page 2 Page 3

       แนวทางการบำเพ็ญกุศลขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและให้เข้าใจในหน้าที่ของตน การให้ทาน การรักษาศีล ให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัย สมกับเป็นชาวพุทธที่แท้จริง 

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของหลวงพ่อทูล

ฟังเสียงอ่านหนังสือเล่มนี้

อนุโมทนาธรรมทานจาก http://luangporthoon.net/(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้