การศึกษากับความเป็นพลเมืองโลก-มุมมองพระพุทธศาสนา

การศึกษากับความเป็นพลเมืองโลก-มุมมองพระพุทธศาสนา Free!
Page 2 Page 3

       วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ฉบับนี้ มีการรวบรวมบทความทางวิชาการ ภาคภาษาไทย เพื่อใช้ประกอบการสัมมนาทางวิชาการ ซึ่งกองบรรณาธิการได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการจำนวนมากได้ร่วมส่งบทความทางวิชาการเข้าร่วมโดยมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น ๒ ภาค คือ ภาคที่ ๑ พระพุทธศาสนากับการศึกษาและการพัฒนาความเป็นพลเมืองโลก มีจำนวน ๒๒ บทความ ภาคที่ ๒ พระพุทธศาสนากับการศึกษาและการพัฒนาคุณค่าความเป็นมนุษย์ จำนวน ๒๓ บทความ รวมทั้งสิ้น ๔๕ บทความ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้