ปฏิจจสมุปบาท เหตุผลแห่งวัฏสงสาร

ปฏิจจสมุปบาท เหตุผลแห่งวัฏสงสาร Free!
Page 2 Page 3

    หลักปฏิจจสมุปบาท คือ หลักธรรมทั้งหลายที่อาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้น เป็นการกล่าวถึงความสัมพันธ์ของเหตุผลที่ทำให้วัฏสงสารดำเนินไปเหมือนกงล้อที่หมุนวน ผู้ที่เข้าใจในเรื่องนี้ดีย่อมจะตัดวงจรแห่งภพชาติได้ ส่วนผู้ที่ยังไม่เข้าใจจะต้องเวียนว่ายตายเกิดภพแล้วภพเล่า ในเรื่องนี้พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ในพระสูตรในทุกแง่มุมหลายร้อยสูตร ซึ่งท่านอาจารย์มหาสีสยาดอได้ให้ลูกศิษย์ถอดเทปให้ ในคราวที่ท่านได้เทศบรรยายไว้ และได้พิมพ์เผยแพร่ออกเป็นภาษาอังกฤษซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ในส่วนของการแปลเป็นไทย พระคันธสาราภิวงศ์ได้เพิ่มเชิงอรรถกว่า ๓๔๐ แห่ง ซึ่งอธิบายส่วนที่เป็นเนื้อหาที่เข้าใจยาก มาเพิ่มเติม จากพระไตรปิฎก อรรกถา ฎีกา เพื่ออธิบายให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเทียบเคียงจากหลักปริยัติธรรม และประสบการณ์จากการปฏิบัติอย่างแท้จริง ให้เห็นชัดเจน โดยมีจุดมุ่งหมายให้ชาวพุทธได้เข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทอย่างถูกต้อง

พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ) รจนา
พระคันธสาราภิวงศ์ แปลและเรียบเรียง

ฟังออนไลน์เสียงอ่านหนังสือเล่มนี้ เสียงอ่านโดย เพ็ญศรี อินทรทัต

อนุโมทนาธรรมทานโดย วัดท่ามะโอ จ.ลำปาง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • เชาวน์เนตร บุญไชย
  20 Nov 17 10:47
  เป็นหนังสือที่พุทธศาสนิกชนควรอ่านมากๆครับ
 • อมรเทพ สุขเสถียร
  18 Jun 17 17:41
  โชคดีที่ชีวิตได้อ่านหนังสือเล่มนี้ถึงแม้จะยังอ่านไม่หมดแต่ก็ทำให้เข้าใจในสิ่งที่พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสสอนแก่่มวลมนุษย์...ทำให้เข้าใจได้ว่าผู้ที่ปฎิบัติเท่านั่นถึงจะเข้าใจและรู้แจ้ง....
 • boon boon
  19 Jun 14 13:32
  thank you
 • เกต
  4 May 14 11:07
  ขอบคุณครับ
 • ศิษย์วัด
  28 Apr 14 19:20
  เรื่องปฏิจจสมุปบาทถือเป็นสุดยอด แห่งคำสอน,พระคุณเจ้าผู้รจนา ตลอดจนผู้แปล ผ่านการปฏิบัติมา... ขอบพระคุณมาก
1 2