Skills Mapping 1

Skills Mapping 1 Free!
Page 2 Page 3
  • 34 หน้า
  • 2.53 MB
  • 13 มี.ค. 2557
  • ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

หนังสือประกอบงานสัมมนา “Skill Mapping: กรุงเทพฯ เมืองสร้างสรรค์” เล่มที่ 1 แนะนำวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมืองจากงานสัมมนา “Skill Mapping: กรุงเทพฯ เมืองสร้างสรรค์” พร้อมบทสรุปการบรรยายโดยย่อ เพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานของการออกแบบเมืองสร้างสรรค์และชุมชนเมือง A summary of key points of each lecture with profiles of the experts who took part in the seminar “Bangkok Creative City: Skills Mapping”, which focused on creating basic understanding in designing creative city and urban community.(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้