คู่มือบัณฑิตของแผ่นดิน

คู่มือบัณฑิตของแผ่นดิน Free!
Page 2 Page 3

       คู่มือบัณฑิตของแผ่นดิน   เป็นหนังสือที่มุ่งเสนอหลักการและแนวทางในการเสริมสร้างบุคคล และ/หรือการผลิตบัณฑิตของสถาบันการศึกษา ให้เป็นบัณฑิตของแผ่นดิน ผู้จะเป็นที่พึ่งและความหวังแผ่นดินที่จะช่วยนำพาสังคมประเทศชาติและโลกทั้งมวลไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองที่ถูกต้องดีงาม สงบสุข สันติ และยั่งยืน

อนุโมทนาธรรมทานโดย  ธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้