หากโลกนี้...มีเพียงเรา

หากโลกนี้...มีเพียงเรา Free!
Page 2 Page 3

“คุณเคยแอบรักใครบ๎างไหม...” ความจริงของหัวใจที่น๎อยคนนักจะปฏิเสธ หากเพียงวำ ความรู๎สึกพิเศษอันเชื่อมโยงจิตวิญญาณของเธอกับชายในฝันผู๎นั้น เกี่ยวพันลึกซึ้งกันกับปริศนาแหํงอดีต ที่เธอและทำนผู๎อำนต๎องชํวยกันค๎นหา(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้