Skip Navigation Links

มูลนิธิพันดารา

2
222
5
มูลนิธิพันดารา องค์กรการกุศลเพื่ออนุรักษ์ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ทิเบต ส่งเสริมความปรองดองและความเข้าใจร่วมกันระหว่างพระพุทธศาสนานิกายต่างๆ ให้ความช่วยเหลือเด็ก ผู้หญิง ผู้ปฏิบัติธรรมในเขตยากไร้ของทิเบต และทำงานสาธารณประโยชน์ในประเทศไทย โดยมี "โพธิจิต" และความกรุณาเป็นแรงขับเคลื่อน

หนังสือของสำนักพิมพ์

  • ชีวิตและศรัทธา
  • เพินกับซกเชน : การเข้าถึงจิตตรัสรู้จากมุมมองของทิเบต
หน้า: 1