ทางพ้นทุกข์ (ฉบับรวมเล่ม)

ทางพ้นทุกข์ (ฉบับรวมเล่ม) Free!
Page 2 Page 3

รวมจาก ๓ เล่ม ดังนี้
เล่ม ๑  จิต...สู๋...จิต ธาตุรู้...สู่...ธาตุรู้ 
                ทุกอย่างในโลกคือธรรมะ
เล่ม ๒  เพื่อนใจผู้ใฝ่ธรรม
                เปิดเผยความจริงให้รู้
เล่ม ๓  กระจกใจผู้ใฝ่ธรรม 
                ทางเดินของจิต

       การเกิดขึ้นมาในโลกมีแต่ทุกข์ทั้งสิ้น ทางที่จะทำให้พ้นทุกข์ได้คือการเข้าถึงอริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค โดยแม่ทัพที่สำคัญคือ ใจ การฝึกใจทำได้โดยการภาวนา พิจารณากายและใจ ให้อยู่ในอารมณ์เดียวคือปัจจุบัน รู้เท่าทันกิเลส และให้เป็นกลางต่อกิเลสและอุปทานที่เกิด สามารถปฏิบัติได้แม้จะอยู่ในเพศฆราวาส หากปฏิบัติก็จะเห็นสัจธรรม และพ้นทุกข์ได้จริงๆ

        ผู้เขียนได้ถ่ายทอดวิธีการปฏิบัติต่างๆจากประสบการณ์ของตนเองในหนังสือนี้ เช่น หลักการภาวนา วิธีเดินจงกรมที่ทำให้เกิดสมาธิจริงๆ ทำอย่างไรจึงทำให้จิตสงบขณะนั่งภาวนา เป็นต้น

คลิกที่นี่เพื่อฟังเสียงอ่านและดาวน์โหลดไฟล์เสียง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • ชิน ชำนาญหมอ
  30 Aug 15 07:46
  อยากได้หนังสือควรทำอย่างไร
 • อรทัย
  26 May 15 09:55
  ช่วยให้สบายใจขึ้น
 • ระรวย ธนานาถ
  30 Jun 14 17:24
  อนุโมทนาค่ะ
 • boon
  5 Nov 13 14:49
  thank you
 • ant
  24 Jun 13 13:42
  ขอบคุณครับ
1 2 3