Skip Navigation Links

ผลการค้นหา เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์ (บรรณาธิการ)

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 4 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • จดหมายเหตุวิทยาการแสงและควอนตัม (Light and Quantum Milestones)

  จดหมายเหตุวิทยาการแสงและควอนตัม (Light and Quantum Milestones)

  • 68.00 หน้า
  • 18.18 MB
  • "แสง-ควอนตัม-สื่อสาร-แอลอีดี"
  • 978-616-565-029-8
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  ผลผลิตชิ้นใหม่หนังสือภาพสี่สีนี้เพื่อ ..."เรียนรู้อดีต เพื่ออนาคตที่ผิดพลาดน้อยลง" กับจดหมายเหตุวิทยาการด้านแสงที่ตามหลังโลกมากว่าสี่ร้อยปีและเกือบร้อยปีกับเทคโนโลยีเชิงควอนตัม โดยเทียบเคียงพัฒนาของโลกและของประเทศไทยเพื่อเข้าใจสถานะภาพตนเองบนถนน...

 • การสำรวจระบบสารสนเทศด้านสุขภาพของโลกสู่การพัฒนาระบบอัจฉริยะประเทศไทย พ.ศ. 2553

  การสำรวจระบบสารสนเทศด้านสุขภาพของโลกสู่การพัฒนาระบบอัจฉริยะประเทศไทย พ.ศ. 2553

  • 150.00 หน้า
  • 27.28 MB
  • การบริหารจัดการความรู้โทรคมนาคมไทย กับ การสื่อสารเชิงแสงและควอนตัม
  • 978-616-12-0161-6
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

          ผลของการสำรวจระบบสารสนเทศด้านสุขภาพและการแพทย์ของประเทศตัวอย่างที่มีการพัฒนาแล้วนั้น มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน กำหนดแนวทางและนโยบายทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทยเอง รวมทั้งจะเป็นประโยชน...

 • ประวัติย่อ"การสื่อสารโลก" (A Brief History of Communications e-book)

  ประวัติย่อ"การสื่อสารโลก" (A Brief History of Communications e-book)

  • 220.00 หน้า
  • 5.99 MB
  • การบริหารจัดการความรู้โทรคมนาคมไทย กับ การสื่อสารเชิงแสงและควอนตัม
  • 978-974-10-4920-2
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  หนังสือ ประวัติย่อการสื่อสารโลก เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ นำเสนอเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาเทคโนโลยีการสื่อสารของโลกโดยย่อมาอยู่ใน หนังสือฉบับเล็กๆ แต่ก็เต็มไปด้วยเหตุการณ์สำคัญมากมาย รวมทั้งประวัติการก่อตั้งชมรมไฟฟ้าสื่อสารที่เริ่มต้นมาจากกลุ่มคนในอ...

 • อภิธานศัพท์โทรคมนาคมไทย (Thai Telecommunications Glossary)

  อภิธานศัพท์โทรคมนาคมไทย (Thai Telecommunications Glossary)

  • 314.00 หน้า
  • 4.22 MB
  • การบริหารจัดการความรู้โทรคมนาคมไทย กับ การสื่อสารเชิงแสงและควอนตัม
  • ๙๗๘-๖๑๖-๑๒-๐๑๘๑-๔
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

           “อภิธานศัพท์โทรคมนาคมไทย” (Thai Telecommunications Glossary) ในรูปแบบของ การอธิบายให้กระชับแต่ทำาความเข้าใจหรือเห็นภาพมากกว่าคำแปลศัพท์ทางเทคนิคโทรคมนาคมนี้ จัดทำาเพื่อการมีแหล่งอ้างอิงความหมายศัพท์เฉพาะทา...

หน้า: 1