Skip Navigation Links

ผลการค้นหา สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 3 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • 59ERP คู่มือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP) ปี 2559

  59ERP คู่มือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP) ปี 2559

  • 140.00 หน้า
  • 3.63 MB
  • กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  59ERP คู่มือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP) ปี 2559ที่มา - สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม www.logistics.go.th- เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ ลงข้อมูล

 • 58LPI คู่มือการประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม (ILPI) และการประเมินประสิทธิภาพชัพพลายเชน (SCPI) ปี 2558

  58LPI คู่มือการประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม (ILPI) และการประเมินประสิทธิภาพชัพพลายเชน (SCPI) ปี 2558

  • 118.00 หน้า
  • 16.40 MB
  • กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  คู่มือการประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม (ILPI) และการประเมินประสิทธิภาพชัพพลายเชน (SCPI) ปี 2558ที่มา - สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม www.logistics.go.th- เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ ลงข้อมูล

 • Best Practices & Lessons SECURITY IN SUPPLY CHAIN (ISO 28000) 2557

  Best Practices & Lessons SECURITY IN SUPPLY CHAIN (ISO 28000) 2557

  • 102.00 หน้า
  • 1.13 MB
  • กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  แนวปฏิบัติที่ดีและข้อควรระวัง (Best Practice & Pitfall) การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการความปลอดภัยในโซ่อุปทานเพื่อการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ SECURITY IN SUPPLY CHAIN ISO 28000แนวปฏิบัติที่ดีและข้อควรระวัง การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการความปลอดภัยใ...

หน้า: 1