Skip Navigation Links

ผลการค้นหา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 15 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • วันอาสาฬหบูชา

  วันอาสาฬหบูชา

  • 96.00 หน้า
  • 5.77 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         วันอาสาฬหบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก โดยการแสดงปฐมเทศนา โปรดพระปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน จนพระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมและขอบวชเ...

 • เรื่องเล่าชาวพุทธ

  เรื่องเล่าชาวพุทธ

  • 266.00 หน้า
  • 11.01 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       สาระสำคัญ : นำเสนอเกี่ยวกับพระประวัติของพระพุทธเจ้า พระบรมศาสดาของเรา ที่ทรงเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีคือคุณความดีอันยิ่งใหญ่ในอดีตชาติมาเป็นเวลานานกว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า โดยข้อมูลที่นำเสนอ ได้ค้นคว้ารวบรวมเรียบเรียงจากคัมภีร...

 • คู่มือชาวพุทธ : เกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

  คู่มือชาวพุทธ : เกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

  • 103.00 หน้า
  • 1.96 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         ประวัติศาสตร์ของพระพุทธศานา มีเหตุการณ์ที่สำคัญอันเนื่องด้วยพระรัตนตรัย คือพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งเรียกเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ว่า วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา   หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ได้ทร...

 • พุทธมามกชนต้นแบบ

  พุทธมามกชนต้นแบบ

  • 171.00 หน้า
  • 1.87 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         การเข้ามาสู่พระพุทธศาสนาและปฏิปทาการดำเนินชีวิตของบรรดาอนุพุทธบุคคล คือพระมหาสาวก พระมหาสาวิกา (พระเถระ-พระเถรี) ตลอดจนอุบาสก-อุบาสิกา ที่ได้รับตำแหน่งเอตทัคคะ (ได้รับยกย่องจากพระบรมศาสดาว่าเป็นเลิศด้านใดด้านหนึ่ง) ในครั้งพุทธกา...

 • บทเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี ฉบับมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

  บทเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี ฉบับมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

  • 123.00 หน้า
  • 34.50 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  บทเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๘อนุโมทนาธรรมทานโดย โดย มหาเถรสมาคม, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติhttp://www.onab.go.th/

 • ประชาธิปไตยตามแบบแห่งพระพุทธศาสนา [พุทธทาส]

  ประชาธิปไตยตามแบบแห่งพระพุทธศาสนา [พุทธทาส]

  • 154.00 หน้า
  • 6.31 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  -พระอารามหลวงกับพระกฐินหลวง  -กฐินทาน -ประชาธิปไตยตามแบบแห่งพระพุทธศาสนา โดย พุทธทาส-การบริหารจัดการงานพระพุทธศาสนา โดย พระศรีปริยัตยาภรณ์-ประวัติวัดพัฒนาราม-พระดีศรีสุราษฏร์ หลวงพ่อพัฒน์ นารโท-แนะนำ...สุราษฏร์ธานี ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ...

 • คู่มือสมุนไพร โครงการสวนสมุนไพรในวัด

  คู่มือสมุนไพร โครงการสวนสมุนไพรในวัด

  • 271.00 หน้า
  • 5.59 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         หนังสือเล่มนี้รวบรวมข้อมูลประยชน์ ความเป็นมาของสมุนไพร ต้นไม้ประจำจังหวัดต่างๆ และต้นไม้ในพุทธประวัติ รวมทั้งสรรพคุณทางยา ตลอดจนการทำยาสมุนไพร ซึ้งสามารถนำมาใช้ดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและประชาชนทั่วไปได้เป็นอย่างดี

 • ตักบาตรเทโว (วันพระเจ้าเปิดโลก)

  ตักบาตรเทโว (วันพระเจ้าเปิดโลก)

  • 10.00 หน้า
  • 0.92 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         เทโวโรหณะ เป็นเหตุการณ์ตอนหนึ่งของพระพุทธเจ้า คือในพรรษาที่ 7 ได้เสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนเทวโลกคือบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อแสดงธรรมโปรดพุทธมารดา ครั้นออกพรรษาแล้วก็เสด็จลงจากเทวโลกในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11       ...

 • หลักการถือศีลปฏิบัติธรรม

  หลักการถือศีลปฏิบัติธรรม

  • 242.00 หน้า
  • 1.48 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

           การปฏิบัติธรรม คือการนำหลักพระธรรมในพระพุทธศาสนามาบูรณาการเชิงประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในวิถีชีวิตชาวพุทธตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญาซึ่งมีทั้งการปฏิบัติธรรมแบบสามัญ หรือการปฏิบัติธรรมขั้นศีลธรรม คือการดำรงชีวิ...

 • วิสาขบูชา

  วิสาขบูชา

  • 129.00 หน้า
  • 3.83 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       วันวิสาขบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า 3 ประการ คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า และปรินิพพาน     ความหมาย คำว่า "วิสาขบูชา" หมายถึ...

หน้า: 1 2