Skip Navigation Links

ผลการค้นหา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสัวฆราช

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 1 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร?

  พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร?

  • 121.00 หน้า
  • 3.50 MB
  • ธรรมสภา
  • 9786160304950
  • ฿70.00 ฿55.00

  หนังสือพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร? เป็นฉบับแปลสองภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  เป็นหนังสือที่ทุกคนควรมีเป็นคู่มือเพื่อให้รู้ถึงแนวคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา

หน้า: 1