Skip Navigation Links

ผลการค้นหา สมาคมพระคริสตธรรมไทย

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 26 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • เมนูพระคัมภีร์ 2014

  เมนูพระคัมภีร์ 2014

  • 20.00 หน้า
  • 2.28 MB
  • สมาคมพระคริสตธรรมไทย
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  เมนูพระคัมภีร์ โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย เพื่อเป็นแนวทางในการอ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์ประจำวัน และต่อเนื่อง ครบ 12 เดือน (ให้เวลากับการอ่านพระคัมภีร์ หาที่สงบใคร่ครวญพระคำ รับการทรงนำด้วยการภาวนาอธิษฐาน)

 • คริสตสายสัมพันธ์ ตุลาคม - ธันวาคม 2013

  คริสตสายสัมพันธ์ ตุลาคม - ธันวาคม 2013

  • 36.00 หน้า
  • 4.75 MB
  • สมาคมพระคริสตธรรมไทย
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  วารสารรายไตรมาส เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมพระคริสตธรรมไทย กับคริสตชนและบุคคลทั่วไป

 • คริสตสายสัมพันธ์ กรกฎาคม - กันยายน 2013

  คริสตสายสัมพันธ์ กรกฎาคม - กันยายน 2013

  • 36.00 หน้า
  • 5.07 MB
  • สมาคมพระคริสตธรรมไทย
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  วารสารรายไตรมาส เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมพระคริสตธรรมไทย กับคริสตชนและบุคคลทั่วไป

 • คริสตสายสัมพันธ์ เมษายน - มิถุนายน 2013

  คริสตสายสัมพันธ์ เมษายน - มิถุนายน 2013

  • 36.00 หน้า
  • 3.93 MB
  • สมาคมพระคริสตธรรมไทย
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  วารสารรายไตรมาส เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมพระคริสตธรรมไทย กับคริสตชนและบุคคลทั่วไป

 • เสริมสร้างความซื่อสัตย์และความเห็นใจ (ตัวอย่าง)

  เสริมสร้างความซื่อสัตย์และความเห็นใจ (ตัวอย่าง)

  • 19.00 หน้า
  • 15.26 MB
  • สมาคมพระคริสตธรรมไทย
  • 9786167218915
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  เป็นนิทานสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) ประกอบด้วยเรื่องสั้น 6 เรื่อง แต่ละเรื่องจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ เข้าใจ คิดและตัดสินใจได้ว่า จะเอาคำสอนไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร รวมถึงข้อพระคัมภีร์ คำถามและกิจกรรมท้ายเรื่อง จะช่วยให้เด็กค้นพบปัญญาที่ซ่อนอยู่

 • ระวังคำพูดและรับผิดชอบการกระทำ (ตัวอย่าง)

  ระวังคำพูดและรับผิดชอบการกระทำ (ตัวอย่าง)

  • 21.00 หน้า
  • 17.78 MB
  • สมาคมพระคริสตธรรมไทย
  • 978616721892
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  เป็นนิทานสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) ประกอบด้วยเรื่องสั้น 6 เรื่อง แต่ละเรื่องจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ เข้าใจ คิดและตัดสินใจได้ว่า จะเอาคำสอนไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร  รวมถึงข้อพระคัมภีร์ คำถามและกิจกรรมท้ายเรื่อง  จะช่วยให้เด็กค้นพบปัญญาที่ซ่อนอยู่

 • ชื่นชมและขอบคุณ (ตัวอย่าง)

  ชื่นชมและขอบคุณ (ตัวอย่าง)

  • 20.00 หน้า
  • 13.28 MB
  • สมาคมพระคริสตธรรมไทย
  • 978616721893
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  เป็นนิทานสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) ประกอบด้วยเรื่องสั้น 6 เรื่อง แต่ละเรื่องจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ เข้าใจ คิดและตัดสินใจได้ว่า จะเอาคำสอนไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร  รวมถึงข้อพระคัมภีร์ คำถามและกิจกรรมท้ายเรื่อง  จะช่วยให้เด็กค้นพบปัญญาที่ซ่อนอยู่

 • ดูเหมือนแพ้ที่แท้คือชนะ (ตัวอย่าง)

  ดูเหมือนแพ้ที่แท้คือชนะ (ตัวอย่าง)

  • 14.00 หน้า
  • 10.68 MB
  • สมาคมพระคริสตธรรมไทย
  • 978-9-748183-74-9
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  หากคุณเป็นคนนั้นที่รู้สึกว่าตนเองกำลังเผชิญกับความยุ่งยาก และความพ่ายแพ้ในชีวิต มืดแปดด้าน ปัญหาหนักหนาสาหัสกำลังถล่มทลายลงตรงหน้า ท้แท้ สิ้นหวัง สิ้นแรง หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณสบายใจขึ้น และช่วยให้คุณดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะเหนือปัญหาที่คุณประสบอยู่

 • เหตุเกิดที่ใต้หลังคา

  เหตุเกิดที่ใต้หลังคา

  • 18.00 หน้า
  • 81.45 MB
  • สมาคมพระคริสตธรรมไทย
  • 9749429974
  • ฿35.00 ฿30.00

  เพื่อนๆ ของคนง่อยคนหนึ่ง พยายามที่จะนำเพื่อนของเรามาวางตรงหน้าพระเยซู แต่ไม่มีทางให้เขาเข้าไปได้เลย  พวกเขาไม่ละความพยายาม เขาขึ้นไปบนหลังคาตึกและหย่อนคนง่อยลงมาวางตรงพระพักตร์พระเยซู  เมื่อพระองค์เห็นความเชื่อของพวกเขา จึงทรงตรัสอภัยโทษบาปให้แล...

 • เหตุเกิดที่ใต้หลังคา (ตัวอย่าง)

  เหตุเกิดที่ใต้หลังคา (ตัวอย่าง)

  • 7.00 หน้า
  • 28.48 MB
  • สมาคมพระคริสตธรรมไทย
  • 9749429974
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  เพื่อนๆ ของคนง่อยคนหนึ่ง พยายามที่จะนำเพื่อนของเรามาวางตรงหน้าพระเยซู แต่ไม่มีทางให้เขาเข้าไปได้เลย  พวกเขาไม่ละความพยายาม เขาขึ้นไปบนหลังคาตึกและหย่อนคนง่อยลงมาวางตรงพระพักตร์พระเยซู  เมื่อพระองค์เห็นความเชื่อของพวกเขา จึงทรงตรัสอภัยโทษบาปให้แล...

หน้า: 1 2 3