Skip Navigation Links

ผลการค้นหา รศ.ดร.แสงเทียน อยู่เถา

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 12 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • ชีวิตติดถ้ำ

  ชีวิตติดถ้ำ

  • 35.00 หน้า
  • 0.88 MB
  • แสงเทียน
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  ผู้เขียนมีบ้านอยู่ติดกับภูเขา และสิ่งที่พวกเรานิยมเล่นกันในวันหยุดก็คือการเล่นซ่อนแอบในถ้ำ ผู้เขียนและเพื่อนๆ จึงคุ้นเคยกับถ้ำเป็นอย่างดี แต่การที่จะรู้เรื่องถ้ำทุกซอกทุกมุมก็อาศัยระยะเวลาจากประสบการณ์ของการเล่นอยู่หลายเดือนเพราะซอกต่างๆ มีเป็นจำนวนมาก แล...

 • หนังสือ-สิทธิผู้ป่วยในประเทศไทย

  หนังสือ-สิทธิผู้ป่วยในประเทศไทย

  • 163.00 หน้า
  • 1.77 MB
  • แสงเทียน
  • ฿159.00 ฿79.00

  หนังสือเล่มนี้ที่ได้จากการศึกษาสิทธิผู้ป่วยในประเทศไทยเรื่อง สิทธิผู้ป่วยในประเทศไทย: บูรณาการแนวคิดที่สะท้อนจากวิชาชีพด้านการแพทย์ด้านกฎหมาย ภาคประชาสังคมและผู้เกี่ยวข้อง สู่การพัฒนาสิทธิผู้ป่วย (Patient’sRights in Thailand:  Integrated ConceptsRefl...

 • ทักษะการใช้ชีวิตสมัยใหม่

  ทักษะการใช้ชีวิตสมัยใหม่

  • 214.00 หน้า
  • 5.77 MB
  • แสงเทียน
  • ฿139.00 ฿69.00

  การได้ศึกษาเรียนรู้จากตำราเล่มนี้จึงนับว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมากในการสร้างทักษะชีวิต ส่งผลให้การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดดุลยภาพมากขึ้นทั้งดุลยภาพระหว่างกายและจิตดุลยภาพระหว่างการกระทำเพื่อตนเองและสังคม สร้างความสุขให้เกิดแก่ชีวิตขอ...

 • อาชญาสารสนเทศชุมชน

  อาชญาสารสนเทศชุมชน

  • 131.00 หน้า
  • 1.57 MB
  • แสงเทียน
  • ฿199.00 ฿59.00

  หนังสือบูรณาการศาสตร์ด้านอาชญาวิทยาและสารสนเทศศาสตร์ จากการศึกษาในชุมชนกึ่งเมืองของประเทศไทยด้วยวิธีวิจัยแบบผสมผสาน ด้วยแบบสอบถามจาก 400 ตัวอย่าง และแบบประชุมกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 10 คน เกี่ยวกับทัศนคติต่ออาชญากรรมในชุมชน 4 ด้าน คือ การป้องกัน ความเกี่ยว...

 • การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของนักศึกษามหิดล

  การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของนักศึกษามหิดล

  • 110.00 หน้า
  • 3.10 MB
  • แสงเทียน
  • ฿150.00 ฿49.00

  หนังสือที่เขียนขึ้นจากความสนใจของผู้เขียน และได้มีส่วนร่วมในบางเหตุการณ์ จึงอยากสะท้อนภาพบางส่วนที่ศึกษาค้นคว้า จากการรำลึกถึงต้นแบบของบุคคลที่ผู้เขียนให้ความเคารพ คือ พณฯ สุรินทร์ มาศดิตถ์ และ นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ที่ท่านทั้งสองได้ล่องลับไปแล้วฝาก...

 • การรังสรรค์งานวิชาการ (R2R)

  การรังสรรค์งานวิชาการ (R2R)

  • 174.00 หน้า
  • 3.14 MB
  • แสงเทียน
  • 978-616-279-543-5
  • ฿159.00 ฿59.00

  หนังสือที่เกี่ยวกับการทำ R2R ที่สมบูรณ์มากในการรังสรรค์งานวิชาการ งานวิเคราะห์ วิจัย และคู่มือการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายสนับสนุน และข้าราชการ : สู่ความก้าวหน้าในตำแหน่งทางวิชาการ สามารถใช้เป็นคู่มือในการทำ R2R หรือการสร้างงานวิเคราะห์ วิจัย หรือคู่มือ ตั...

 • การบริหารจัดการคนดีในองค์การ

  การบริหารจัดการคนดีในองค์การ

  • 41.00 หน้า
  • 0.69 MB
  • แสงเทียน
  • ฿79.00 ฿29.00

  หนังสือเล่มนี้เป็นเอกสารที่ค้นคว้าและศึกษาเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของคนดีเพราะส่วนใหญ่ในการดำเนินการเกี่ยวกับบุคลากรหรืออัตรากำลังในองค์การต่างๆก็จะเน้นที่การจัดการคนเก่ง ผู้เขียนมีความเห็นว่าการจัดการคนดีน่าจะทำให้องค์กรมีความยั่งยืนได้มากกว่าเพราะ “เรา...

 • หนังสือวิธีใช้ชีวิตยุคใหม่

  หนังสือวิธีใช้ชีวิตยุคใหม่

  • 142.00 หน้า
  • 2.59 MB
  • แสงเทียน
  • ฿99.00 ฿49.00

  ชีวิตยุคใหม่มีความแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น แย่งกันแสวงหาเงินตราและความสบายความเอื้ออาทรต่อกันยิ่งหายไปจากสังคมมากขึ้นทุกวันหนังสือวิธีใช้ชีวิตยุคใหม่ที่ค้นคว้าและนำมาสรุปสั้นๆพอสังเขปเพื่อชี้ให้เห็นปัญหาและนำไปสู่การประยุกต์ใช้แนวคิดหรือหลักการที่น่าสนใจบางเร...

 • ตามรอยพระองค์ท่านท้าวจตุคามรามเทพ

  ตามรอยพระองค์ท่านท้าวจตุคามรามเทพ

  • 207.00 หน้า
  • 4.90 MB
  • แสงเทียน
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  หนังสือที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านท้าวจตุคามรามเทพทั้งในเชิงของประวัติศาสตร์และความลี้ลับ ที่เขียนจากประสบการณ์จริงของผู้เขียน แม้จะเข้าสู่ยุคดิจิทัลและประเทศไทยจะขับเคลื่อนด้วย Thailand 4.0 แล้วก็ตาม แต่ข้าพเจ้าก็ยังมีความมุ่งมั่นด้วยจิตบริสุทธิ์ เพื่อสืบหาค...

 • บทความวิจัย รศ.ดร.แสงเทียน

  บทความวิจัย รศ.ดร.แสงเทียน

  • 359.00 หน้า
  • 5.47 MB
  • แสงเทียน
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ของ รศ.ดร.แสงเทียน อยู่เถา เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความวิจัยต่างๆ ของผู้เขียนและคณะที่มีผู้เขียนร่วมด้วย อันจะเป็นพืน้ ฐานของการศึกษาเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ และค้นคว้าหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานที่เคยศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์แก่นั...

หน้า: 1 2