Skip Navigation Links

ผลการค้นหา รศ. รัตนวดี โชติกพนิช

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 1 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู

  จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู

  • 145.00 หน้า
  • 1.08 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         หนังสือเรียนวิชา CU 503 (จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู) เขียนเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ประกอบการเรียนในวิชานี้ โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรม คุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพครู ลักษณะครูที่ดี บทบาทและหน้าที่ของครู รวมทั้งการ...

หน้า: 1