Skip Navigation Links

ผลการค้นหา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 6 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาวิกฤติการณ์ของโลก

  พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาวิกฤติการณ์ของโลก

  • 366.00 หน้า
  • 1.83 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  รวมบทความทางวิชาการทางพระพุทธศาสนา การสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ   เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก วันที่ 4- 6 พฤษภาคม พ.ศ 2552ภาคที่ ๑ : พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจภาคที่ ๒ : พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาการเมืองภาคที่ ๓ : พระพุ...

 • การศึกษากับความเป็นพลเมืองโลก-มุมมองพระพุทธศาสนา

  การศึกษากับความเป็นพลเมืองโลก-มุมมองพระพุทธศาสนา

  • 686.00 หน้า
  • 14.96 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ฉบับนี้ มีการรวบรวมบทความทางวิชาการ ภาคภาษาไทย เพื่อใช้ประกอบการสัมมนาทางวิชาการ ซึ่งกองบรรณาธิการได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการจำนวนมากได้ร่วมส่งบทความทางวิชาการเข้าร่วมโดยมีเนื้อหาแบ่งออกเป็...

 • การศึกษากับความเป็นพลเมืองโลก มุมมองพระพุทธศาสนา

  การศึกษากับความเป็นพลเมืองโลก มุมมองพระพุทธศาสนา

  • 686.00 หน้า
  • 15.15 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ฉบับพิเศษ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ถือเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาร่วมกันสรรเสริญพระปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ธรรมอันประเสริฐเพื่...

 • พระพุทธศาสนากับการฟื้นตัวจากวิกฤติการณ์โลก

  พระพุทธศาสนากับการฟื้นตัวจากวิกฤติการณ์โลก

  • 675.00 หน้า
  • 7.47 MB
  • ดีไซน์ ดีไลท์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  "พระพุทธศาสนากับการฟื้นตัวจากวิกฤติการณ์โลก (Global Recovery: The Buddhist Perspective)" ประกอบด้วย  ภาคที่ 1: การฟื้นตัวจากวิกฤติการณ์โลก โดยอาศัยการพัฒนาทางจิต  ภาคที่ 2: การฟื้นตัวจากวิกฤติการณ์โลก โดยอาศัยการศึกษาเชิงพุทธ  ภาค...

 • พระพุทธศาสนากับจริยศาสตร์

  พระพุทธศาสนากับจริยศาสตร์

  • 524.00 หน้า
  • 12.92 MB
  • ดีไซน์ ดีไลท์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  พระพุทธศาสนากับจริยศาสตร์ภาค 1 : พุทธจริยศาสตร์กับเศรษฐกิจภาค 2 : พุทธจริยศาสตร์กับการศึกษาภาค 3 : พุทธจริยศาสตร์กับวรรณคดีภาค 4 : พุทธจริยศาสตร์กับการพัฒนาจิตภาค 5 : พุทธจริยศาสตร์กับการเมืองภาค 6 : พุทธจริยศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ภาค 7 : พุทธจริยศาสตร์กับกา...

 • พระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ

  พระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ

  • 739.00 หน้า
  • 16.07 MB
  • ดีไซน์ ดีไลท์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  "พระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ" หนังสือที่พิมพ์แจกในงานประชุมวิชาการนานาชาติ เนื่องในวันเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี วิสาขบูชาโลก 2555 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

หน้า: 1