Skip Navigation Links

ผลการค้นหา พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 6 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • มรรคมีองค์ ๘ เส้นทางครูแท้

  มรรคมีองค์ ๘ เส้นทางครูแท้

  • 34.00 หน้า
  • 5.17 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         เมื่อผู้ปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติมรรคมีองค์ ๘ อย่างต่อเนื่องกิเลสจึงหมดช่องทางที่จะครอบงำบังคับบัญชาให้ใจทำความชั่วร้ายใดๆ ได้อีก แต่กลับซบเซาอับเฉาลงและหมดฤทธิ์ในที่สุด พร้อมกับนิสัยเสียๆ ก็ถูกกำจัดทำลายไปโดยปริยาย ตรงกันข้ามธรรมชาต...

 • ศึกชิงภพ

  ศึกชิงภพ

  • 46.00 หน้า
  • 0.63 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  ตายแล้วไปไหน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้เอาไว้ถึง ๓ ประเด็นใหญ่ว่า เมื่อตายแล้ว ๑)บางพวกตกนรกหรือไปนรก ๒)บางพวกไปสวรรค์ ๓)บางพวกหมดกิเลสแล้วไปนิพพาน

 • แม่บท การพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท้

  แม่บท การพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท้

  • 154.00 หน้า
  • 9.85 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         ลักษณะการศึกษาที่ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการเต็มที่ มีศีลธรรมประจำใจมั่นคง กล้าต่อสู้ประหัตประหารกิเลสในใจตนให้หมดสิ้นไปอย่างถาวร โดยไม่ประหวั่นพรั่นพรึงและพร้อมจะเป็นบัณฑิตมิตรแท้ยืนเคียงข้างมหาชน เพื่อสร้างสั...

 • ศาสตร์และศิลป์แห่งความเป็นครู

  ศาสตร์และศิลป์แห่งความเป็นครู

  • 216.00 หน้า
  • 1.09 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         ในฐานะที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายต่างมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับผู้คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนนักศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองของบรรดาศิษย์ทั้งหลาย กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ คณาจารย์ทั้งหลายต่างมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ของศิ...

 • สัมมาทิฐิในวงการศึกษา

  สัมมาทิฐิในวงการศึกษา

  • 66.00 หน้า
  • 11.10 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         ผู้ได้ชื่อว่าเป็น “ครู” ย่อมมีคุณสมบัติสำคัญยิ่งประการหนึ่งคือ “มีความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องโลกและชีวิต” เพราะหากปราศจากความเข้าใจถูกในเรื่องนี้แล้ว ครูจะไม่รู้ไม่เข้าใจความจริงของชีวิตเลยว่า ชีวิตนี้เป็นทุกข์และทุกชีวิตล้...

 • หลักคิดการศึกษาที่ถูกต้อง

  หลักคิดการศึกษาที่ถูกต้อง

  • 58.00 หน้า
  • 7.78 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         ขณะนี้ทุกประเทศทั่วโลก ไม่เว้นแม้ประเทศซึ่งเคยเป็นผู้นำด้านการศึกษา ต่างประสบทุกข์จากปัญหาการศึกษาในประเทศของตนทั้งสิ้น จึงต้องดิ้นรนหาทางพัฒนาแบบลองผิดลองถูกกันตลอดมา       ในฐานะที่ไทยได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลา...

หน้า: 1