Skip Navigation Links

ผลการค้นหา พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 133 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ = Buddhist Economics [พระพรหมคุณาภรณ์]

  เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ = Buddhist Economics [พระพรหมคุณาภรณ์]

  • 174.00 หน้า
  • 1.37 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         ...กิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้น เป็นกิจกรรมที่ครองเวลาส่วนใหญ่ในชีวิตของมนุษย์ เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตของมนุษย์นั้น ใช้ไปในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ถ้าจะให้เศรษฐศาสตร์มีคุณค่าอย่างแท้จริงในการแก้ไขปัญหามนุษย์ ก็จะต้องให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกอย่...

 • ครองเรือน ครองรัก จักเลิศแท้ด้วยครองธรรม [พระพรหมคุณาภรณ์]

  ครองเรือน ครองรัก จักเลิศแท้ด้วยครองธรรม [พระพรหมคุณาภรณ์]

  • 49.00 หน้า
  • 0.67 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         ...คนเรานี้ไม่มีใครสมบูรณ์สักคน เมื่อสองคนมีข้อแตกต่างแต่นำมาเสริมกัน ก็กลายเป็นดี และทำให้สมบูรณ์ เช่น คนหนึ่งพูดน้อย อีกคนหนึ่งพูดมาก เอามาปรับเข้าด้วยกันก็เลยพูดพอดี ถ้าทั้งสองคนพูดน้อยด้วยกันก็ได้เท่าเดิม จึงเอาความแตกต่างมา...

 • เมืองไทยจะวิกฤต ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต [พระพรหมคุณาภรณ์]

  เมืองไทยจะวิกฤต ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต [พระพรหมคุณาภรณ์]

  • 101.00 หน้า
  • 1.53 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         ...การที่พระรูปใดมีคุณสมบัติเด่นขึ้นมา ก็ให้เป็นประโยชน์แก่สงฆ์ เพื่อจะได้มาช่วยกันปรับปรุงสงฆ์ให้ดีขึ้น ไม่ใช่ไปเอาเด่นเอาดีให้มหาชนยึดติดเป็นเครื่องเชิดชูตัว เมื่อเรามีความสามารถขึ้นมาเราต้องเอาความสามารถนั้นไปช่วยสงฆ์ ว่าทำอย...

 • มองธรรมถูกทาง มีสุขทุกที่ [พระพรหมคุณาภรณ์]

  มองธรรมถูกทาง มีสุขทุกที่ [พระพรหมคุณาภรณ์]

  • 90.00 หน้า
  • 1.44 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

   ...สุข แปลว่า ง่าย คล่อง สะดวก เมื่อมีสุข จะทำอะไรก็ทำได้ง่าย ได้คล่อง ได้สะดวก ความสุขจึงเป็นโอกาส มีอะไรควรทำก็รีบทำ จะได้ผลมาก ดังนั้น ยามสุข เมื่อเราไม่ประมาท ก็ทำการดีงาม สร้างสรรค์ให้มากที่สุด......ความสุขก็เป็นโลกธรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นอนิจจั...

 • ตื่นเถิดชาวไทย [พระพรหมคุณาภรณ์]

  ตื่นเถิดชาวไทย [พระพรหมคุณาภรณ์]

  • 81.00 หน้า
  • 0.64 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  รวมเล่มมาจาก  - ถ้าอยากพ้นวิกฤต ต้องเลิกติดไสยศาสตร์ และ ตนไทยกับเทคโนโลยี ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของท่าน คลิกที่นี่       http://www.ebooks.in.th/search/cat/0/พระพรหมคุณาภรณ์

 • หลักสูตรอารยชน - A Curriculum for Civilized People [ฉบับไทย-อังกฤษ] [พระพรหมคุณาภรณ์]

  หลักสูตรอารยชน - A Curriculum for Civilized People [ฉบับไทย-อังกฤษ] [พระพรหมคุณาภรณ์]

  • 81.00 หน้า
  • 1.05 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         ...คนทั่วไป ที่เรียกว่าคฤหัสถ์ มีหลักความประพฤติพื้นฐาน เป็นหลักประกันของชีวิต ได้แก่การปฏิบัติตามหลักในสิงคาลกสูตร ที่เรียกว่าคิหิวินัย คือ วินัยของคฤหัสถ์ ได้แก่ เว้นความชั่ว ๑๔ ประการ แล้ว เตรียมชีวิตด้วยการคบหาคนและจัดสรรทรั...

 • พรตลอดปี ชีวิตดีตลอดไป [พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)]

  พรตลอดปี ชีวิตดีตลอดไป [พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)]

  • 77.00 หน้า
  • 0.59 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

      คนเราที่อยู่อย่างดีนี้จะต้องดำเนินชีวิตเป็น คือรู้จักดำเนินชีวิตนั่นเอง ถ้าใครรู้จักดำเนินชีวิต ชีวิตนั้นก็จะเป็นชีวิตที่ดีงาม เป็นชีวิตที่พัฒนาเจริญก้าวหน้าประสบประโยชน์สุข แต่ถ้าดำเนินชีวิตไม่เป็น ก็มีแต่ขาดทุน และประสบแต่ความทุกข์ และความ...

 • ความสุขอยู่ที่นี่ มัวไปหากันที่ไหน [พระพรหมคุณาภรณ์]

  ความสุขอยู่ที่นี่ มัวไปหากันที่ไหน [พระพรหมคุณาภรณ์]

  • 314.00 หน้า
  • 8.82 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  ความสุขอยู่ที่นี่ มัวไปหากันที่ไหนว่าด้วย "บุญ และ "การปฏิบัติธรรม"สามารถนำมาปฏิบัติ ใช้ดำเนินชีวิตก่อเกิดประโยชน์และความสุขที่แท้อนุโมทนาธรรมทานโดย กองทุนเกื้อโลกและหอจดหมายเหตุพุทธทาส ฯhttp://www.bia.or.th/ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของท่า...

 • สถาบันสงฆ์กับสังคมปัจจุบัน [พระพรหมคุณาภรณ์]

  สถาบันสงฆ์กับสังคมปัจจุบัน [พระพรหมคุณาภรณ์]

  • 143.00 หน้า
  • 1.21 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         ...ปัจจุบัน มีผู้วิพากษ์วิจารณ์พระพุทธศาสนาและสถาบันสงฆ์กันมาก คำวิจารณ์จำนวนมากเป็นไป ในรูปการติเตียนและโจมตี มีไม่น้อยที่กล่าวทำนองว่าพระสงฆ์เอาเปรียบสังคม ที่ถึงกับว่าควรทำลายสถาบันพระพุทธศาสนาลงเสียทั้งหมดก็มี จึงเห็นว่าถึงเ...

 • ภัยแห่งพระพุทธศาสนา - ความรู้เพื่อพัฒนาการนับถือศาสนาของคน [พระพรหมคุณาภรณ์]

  ภัยแห่งพระพุทธศาสนา - ความรู้เพื่อพัฒนาการนับถือศาสนาของคน [พระพรหมคุณาภรณ์]

  • 158.00 หน้า
  • 0.96 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธชื่อเดิม "ภัยแห่งพระพุทธศาสนา" พิมพ์ครั้งแรก กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕เพิ่มเติมเนื้อความและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "ภัยแห่งพระพุทธศาสนา - ความรู้เพื่อพัฒนาการนับถือศาสนาของคน" เมื่อ ธันวาคม ๒๕๕๓ดาวน์โหลดหนังสือ...

หน้า: 1 2 3 4 5  ...