Skip Navigation Links

ผลการค้นหา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งดาว จินดาเทวิน

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 1 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • จริยธรรมทางธุรกิจ

  จริยธรรมทางธุรกิจ

  • 185.00 หน้า
  • 3.85 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         จริยธรรมทางธุรกิจ เป็นวิชาที่ ว่าด้วยเรื่องการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม อยู่ในทำนองคลองธรรม ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา 7 บท ที่กล่าวถึงความเป็นมา ความสำคัญและความจำเป็นที่สังคมทุกวงการจะต้องมีจริยธรรม โดยเฉพาะผู้มีบทบาทในฐา...

หน้า: 1