Skip Navigation Links

ผลการค้นหา ประณีต ก้องสมุทร

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 1 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • ใครลิขิตชีวิตเรา

  ใครลิขิตชีวิตเรา

  • 17.00 หน้า
  • 0.42 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

           พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า การที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์นี้ยากนัก เพราะการเกิดเป็นมนุษย์นั้นต้องอาศัยบุญที่ได้ทำไว้แต่ปางก่อน นอกจากนั้นพระองค์ยังตรัสว่า มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ เพราะมีโอกาสที่จะบำเพ็ญบุญได้ทุก...

หน้า: 1