Skip Navigation Links

ผลการค้นหา ทิชเชอร์ ติวเตอร์

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 6 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • คู่มือเตรียมสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ. 2560

  คู่มือเตรียมสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ. 2560

  • 1,909.00 หน้า
  • 19.98 MB
  • ทิชเชอร์ติวเตอร์
  • ฿500.00 ฿500.00

  สุดคุ้มกับเนื้อหาจำนวน 1909 หน้า คู่มือเตรียมสอบ “เตรียมสอบศึกษานิเทศก์” เล่มนี้ ทิชเชอร์ ติวเตอร์ ได้จัดทำขึ้นโดยมีจุดประสงค์ที่จะให้ผู้ที่ต้องการเตรียมสอบเป็น ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป/สพม ประจำปี 2560 ใช้ในการเตรียมตัวสอบ โดยได้รวบรวมขึ้นอย่างครบถ้วนสมบ...

 • เตรียมสอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2560

  เตรียมสอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2560

  • 2,025.00 หน้า
  • 19.97 MB
  • ทิชเชอร์ติวเตอร์
  • ฿750.00 ฿500.00

  คู่มือเตรียมสอบ “รองผู้อำนวยการสถานศึกษา” เล่มนี้เป็นการรวบรวมเนื้อหาสำหรับการเตรียมตัวสอบในภาค ก ซึ่งจะเป็นการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ซึ่งตามหลักสูตรการสอบได้กำหนดไว้ ทิชเชอร์ติวเตอ ได้พยายามรวบรวมเนื้อหาไว้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์อย่างที่สุด เพื่อให้ผู้เตรียมสอ...

 • เตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556 สังกัด กทม

  เตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556 สังกัด กทม

  • 1,656.00 หน้า
  • 9.67 MB
  • ทิชเชอร์ติวเตอร์
  • ฿500.00 ฿250.00

  เนื่อหาครบสมบูรณ์ ตามหลักสูตรสอบบรรจุครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ประจำปี 2556 ทั้งภาคภาค ก.และภาค ข (ยกเว้นวิชาเอก

 • เตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556 สรุปย่อ ภาค ก วิชาความรอบรู้

  เตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556 สรุปย่อ ภาค ก วิชาความรอบรู้

  • 512.00 หน้า
  • 4.66 MB
  • ทิชเชอร์ติวเตอร์
  • ฿250.00 ฿250.00

  วิชาความรอบรู้ เฉพาะในประเด็นสำคัญ ๆ ในเนื้อหาของหลักสูตรที่ใกล้ตัวผู้เข้าสอบและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้ช่วยให้มากที่สุด ทิชเชอร์ ติวเตอร์ จึงได้รวบรวมและเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ขึ้น โดยวิธีการสรุปย่อและเจาะเฉพาะประเด็นที่สำคัญๆ รวมทั้งได้เ...

 • เตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556 สังกัด สพฐ.

  เตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556 สังกัด สพฐ.

  • 1,792.00 หน้า
  • 11.03 MB
  • ทิชเชอร์ติวเตอร์
  • ฿900.00 ฿500.00

  เน้อหาครบ สมบูรณื ปัจจุบัน ตรงตามหลักสูตรการสอบ ประจำปี 2556 ทั้งภาค ก และภาค ข (ยกเว้น วิชาเอก) พร้อมทั้งได้นำ แนวข้อสอบที่เคยออกมาแล้วและแนวโน้มของข้อสอบที่คาดว่าจะออก พร้อมเฉลย จำนวน 3000 ข้อ อ่านง่าย ด้วยตัวอักษรขนาด 18 pt

 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูฯ

  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูฯ

  • 138.00 หน้า
  • 0.95 MB
  • ทิชเชอร์ติวเตอร์
  • ฿65.00 ฿65.00

  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

หน้า: 1