Skip Navigation Links

ผลการค้นหา ดร.หทัยชนก คมเม่น

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 1 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • เคมีอินทรีย์พื้นฐาน BASIC ORGANIC CHEMISTRY

  เคมีอินทรีย์พื้นฐาน BASIC ORGANIC CHEMISTRY

  • 367.00 หน้า
  • 8.04 MB
  • ธนารัฐ
  • 978-616-474-642-8
  • ฿350.00 ฿299.00

  ตำรำเล่มนีได้จัดทำขึนเพือใช้เป็นตำรำหรือสือหลักสำหรับกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ เคมีอินทรีย์ ของมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ทีเป็นรำยวิชำแกนสำหรับนักศึกษำหลำยสำนักวิชำ ได้แก่ สำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร สำนักวิชำเภสัชศำสตร์ สำนักวิชำวิทยำศำสตร์ สำนัก วิชำวิศวกรรมศำสต...

หน้า: 1