Skip Navigation Links

ผลการค้นหา ชวลิต ศิริภิรมย์

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 2 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • คู่มือการปฏิบัติงานศาสนาพิธี

  คู่มือการปฏิบัติงานศาสนาพิธี

  • 214.00 หน้า
  • 7.90 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         ศาสนพิธี เป็นพิธีกรรมทางศาสนาในการนำหลักธรรมคำสอนของศาสนาลงสู่การปฏิบัติของศาสนิกชน การปฏิบัติศาสนพิธีที่มีความเรียบร้อย สวยงาม และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จะก่อให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในการบำเพ็ญกุศลต่าง ๆ ของผู้ที่ได้ร่วมกิจกรร...

 • การจัดโต๊ะหมู่บูชา

  การจัดโต๊ะหมู่บูชา

  • 50.00 หน้า
  • 3.53 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         การจัดโต๊ะหมู่บูชาเป็นเอกลักษณ์ของชาติอย่างหนึ่ง ได้ปฏิบัติเป็นประเพณีสืบต่อกันมาจนซึมซับเป็นวัฒนธรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับพิธีสงฆ์ทั้งในพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีการทั่วไป วัตถุประสงค์ของการจัดโต๊ะหมู่บูชาเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุท...

หน้า: 1