Skip Navigation Links

ผลการค้นหา กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 3 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • MSU - Green University 2012

  MSU - Green University 2012

  • 171.00 หน้า
  • 16.35 MB
  • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมกิจกรรม โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยให้น่าอยู่ ร่มรื่น ยิ่งขึ้น และนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ของ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • MSU to ASEAN 2012

  MSU to ASEAN 2012

  • 104.00 หน้า
  • 11.00 MB
  • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมกิจกรรม โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก้าวเข้าสู่อาเซียนในปี 2558 ของ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • MSU Outreach 2012

  MSU Outreach 2012

  • 278.00 หน้า
  • 83.97 MB
  • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมกิจกรรม โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านบริการวิชาการด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนของ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคามอีกด้วย

หน้า: 1