Skip Navigation Links

ผลการค้นหา กระทรวงวัฒนธรรม

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 13 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • คู่มือสวดมนต์ ทำวัตรเช้า-เย็น ฉบับกรมการศาสนา ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นด้วยธรรมะ

  คู่มือสวดมนต์ ทำวัตรเช้า-เย็น ฉบับกรมการศาสนา ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นด้วยธรรมะ

  • 152.00 หน้า
  • 4.98 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         คู่มือสวดมนต์ ทำวัตรเช้า-เย็น ฉบับกรมการศาสนา ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นด้วยธรรมะ 

 • คู่มือการปฏิบัติงานศาสนาพิธี

  คู่มือการปฏิบัติงานศาสนาพิธี

  • 214.00 หน้า
  • 7.90 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         ศาสนพิธี เป็นพิธีกรรมทางศาสนาในการนำหลักธรรมคำสอนของศาสนาลงสู่การปฏิบัติของศาสนิกชน การปฏิบัติศาสนพิธีที่มีความเรียบร้อย สวยงาม และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จะก่อให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในการบำเพ็ญกุศลต่าง ๆ ของผู้ที่ได้ร่วมกิจกรร...

 • คู่มือการดำเนินงานเสริมสร้างศิลธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน

  คู่มือการดำเนินงานเสริมสร้างศิลธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน

  • 168.00 หน้า
  • 4.13 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนให้เกิดความรู้ คู่คุณธรรม ซึ่งการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมให้กับคนในชาติ นับเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนของสั...

 • วันมาฆบูชา

  วันมาฆบูชา

  • 41.00 หน้า
  • 0.91 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

        วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางศานาพุทธเนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประก...

 • บทเจริญพระพุทธมนต์ ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ 2558 [ฉบับกรมการศาสนา]

  บทเจริญพระพุทธมนต์ ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ 2558 [ฉบับกรมการศาสนา]

  • 81.00 หน้า
  • 3.39 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  รวมบทสวดมนต์ในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี กิจกรรมโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://dra.go.th/main.php?filename=newyear

 • พระพิธีธรรม

  พระพิธีธรรม

  • 137.00 หน้า
  • 2.15 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         การสวดพระอภิธรรมเป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย กล่าวคือ เมื่อมีบุคคลใดถึงแก่กรรมผู้เป็นญาติหรือคนใกล้ชิดจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมเพื่อบำเพ็ญกุศลให้กับผู้วายชนม์ สำหรับผู้สิ้นชีวิตที่มีฐานันดรศักดิ์ ชั้นย...

 • การ์ตูนสมบัติของผู้ดี

  การ์ตูนสมบัติของผู้ดี

  • 81.00 หน้า
  • 6.15 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

        สมบัติผู้ดี คือหลักปฏิบัติ 10 ประการ ของผู้ที่มี กาย วาจา ใจ อันสุจริต ซึ่ง เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) เสนาบดีกระทรวงธรรมการ ในสมัยรัชกาลที่ 6 ขณะมีบรรดาศักดิ์เป็น พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ ได้เรียบเรียงเป็...

 • พระบรมราโชวาทเกี่ยวกับศาสนาและศีลธรรม

  พระบรมราโชวาทเกี่ยวกับศาสนาและศีลธรรม

  • 149.00 หน้า
  • 8.95 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระบรมฉายาลักษณ์และภาพพระราชกรณียกิจและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล...

 • จริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน

  จริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน

  • 260.00 หน้า
  • 26.25 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดพิมพ์หนังสือจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน เผยแพร่ให้แก่เด็กและเยาวชนตลอดถึงสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมาแล้ว ๒ ครั้ง เนื้อหาสาระของหนังสือดังกล่าว เป็นเรื่องจริย...

 • คู่มือประชาชน เรื่อง การปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา สำหรับครัวเรือน

  คู่มือประชาชน เรื่อง การปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา สำหรับครัวเรือน

  • 58.00 หน้า
  • 2.54 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         คู่มือประชาชน เรื่อง การปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา สำหรับครัวเรือน เล่มนี้ ที่ได้รวบรวมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน อาทิ การสวดมนต์ไหว้พระ การทำบุญใส่บาตร เข้าวัด วันธรรมสวนะ การบำเพ็ญสมาธิประจำวัน ตลอดจนถึง...

หน้า: 1 2