Skip Navigation Links

ผลการค้นหา อ.สุภีร์ ทุมทอง

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 44 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • ความไม่ประมาท [อ.สุภีร์ ทุมทอง]

  ความไม่ประมาท [อ.สุภีร์ ทุมทอง]

  • 145.00 หน้า
  • 5.05 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         หนังสือ "ความไม่ประมาท" เรียบเรียงจากคำบรรยายบรรยาย ที่ บ้านธรรมะรื่นรมย์ กรุงเทพฯ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ อธิบายให้รู้จัก ความไม่ประมาท คือ ความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติ มีความรู้ตัว เตือนตน เตรียมพร้อมอยู่เสมอ...

 • โอวาทปาติโมกข์ [อ.สุภีร์ ทุมทอง]

  โอวาทปาติโมกข์ [อ.สุภีร์ ทุมทอง]

  • 113.00 หน้า
  • 1.96 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         หนังสือ "โอวาทปาติโมกข์" เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ โชว์รูมเบนซ์ทองหล่อ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553 เนื้อหาอธิบายโอวาทปาติโมกข์ ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ 3 คาถาครึ่ง โดยแยกเป็น คาถาที่ 1 ตัวหลักการปฏิบัติ, คาถาที่ 2 วิธีการปฏ...

 • สิ่งที่ควรอธิษฐาน [อ.สุภีร์ ทุมทอง]

  สิ่งที่ควรอธิษฐาน [อ.สุภีร์ ทุมทอง]

  • 161.00 หน้า
  • 13.08 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         หนังสือ สิ่งที่ควรอธิษฐาน เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ กรมศุลกากร กรุงเทพฯ วันที่ 5 มกราคม 2553 เนื้อหาบรรยายเรื่อง ธรรมะที่ควรอธิษฐาน ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในธาตุวิภังคสูตร ซึ่งมี 4 ประการ คือ (1) ปัญญาธิษฐาน (2) สัจจาธิษฐาน (3)...

 • รู้กฎ แจ้งธรรม [อ.สุภีร์ ทุมทอง]

  รู้กฎ แจ้งธรรม [อ.สุภีร์ ทุมทอง]

  • 161.00 หน้า
  • 9.89 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         หนังสือ รู้กฎ แจ้งธรรม เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื้อหาแสดงกฎเกณฑ์และหลักธรรมสำคัญที่จำเป็นต้องรู้ คือ กฎที่ไม่ขึ้นกับการอุบัติของพระตถาคต 4 กฎ, ธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ 2 อย่าง,...

 • รู้จักเทวดา [อ.สุภีร์ ทุมทอง]

  รู้จักเทวดา [อ.สุภีร์ ทุมทอง]

  • 145.00 หน้า
  • 23.77 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         หนังสือ รู้จักเทวดา เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ โรงแรมเดอะคัลเลอร์ลิฟวิ่ง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 เนื้อหาให้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเทวดาในแง่มุมต่างๆ ตามคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ เทวดาเป็นเพื่อน...

 • อนุปุพพิกถา [อ.สุภีร์ ทุมทอง]

  อนุปุพพิกถา [อ.สุภีร์ ทุมทอง]

  • 113.00 หน้า
  • 4.54 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         หนังสือ อนุปุพพิกถา เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ ชมรมสุรัตนธรรม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558 เนื้อหาแสดงให้เห็นความสำคัญและเชื่อมโยงต่อเนื่องกัน ของอนุปุพพิกถา 5 ประการ ได้แก่ (1) ทานกถา (2) สีลกถา (3) สัคคกถา (4) กามาทีนวกถา (...

 • คุณพระรัตนตรัย [อ.สุภีร์ ทุมทอง]

  คุณพระรัตนตรัย [อ.สุภีร์ ทุมทอง]

  • 82.00 หน้า
  • 1.85 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         "คุณพระรัตนตรัย" แปลและเรียบเรียงจากพระไตรปิฎก อรรถกถา และคัมภีร์วิสุทธิมรรค ขยายความบทสวดสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้า 9 บท คุณพระธรรม 6 บท คุณพระสงฆ์ 9 บท รวมทั้งอธิบายวิธีทำกรรมฐาน โดยมีสติระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย เป็นพุทธาน...

 • ทางพ้นทุกข์ [อ.สุภีร์ ทุมทอง]

  ทางพ้นทุกข์ [อ.สุภีร์ ทุมทอง]

  • 201.00 หน้า
  • 1.78 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         หนังสือ "ทางพ้นทุกข์" เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ 20 - 25 ตุลาคม 2549 บรรยายการปฏิบัติธรรม เนื้อหาประกอบด้วย  แนวทางปฏิบัติธรรม, ผู้รู้, ขยันรู้สึกตัว, ปฏิบัติอย่างไรเป็น...

 • สติปัฏฐาน ๔ [อ.สุภีร์ ทุมทอง]

  สติปัฏฐาน ๔ [อ.สุภีร์ ทุมทอง]

  • 377.00 หน้า
  • 6.94 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         หนังสือเรื่อง "สติปัฏฐาน ๔"  เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) เนื้อหาเกี่ยวกับ โพธิปักขิยธรรม หมวดสติปัฏฐาน ๔ อธิบาย ความหมาย อานิสงส์ และแจกแจงเทคนิควิธีการปฏิบัติ ตามหลักสติปั...

 • พระพุทธเจ้า [อ.สุภีร์ ทุมทอง]

  พระพุทธเจ้า [อ.สุภีร์ ทุมทอง]

  • 289.00 หน้า
  • 3.84 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         หนังสือเรื่อง "พระพุทธเจ้า" แปลและเรียบเรียงจากพระไตรปิฎกและอรรถกา รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เริ่มตั้งแต่การตั้งความปรารถนาแทบบาทมูลของพระพุทธเจ้าทีปังกร การบำเพ็ญบารมี 30 ทัศ รวมเวลา 4 อสงไขย ก...

หน้า: 1 2 3 4 5