Skip Navigation Links

ผลการค้นหา หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 19 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • เหตุให้เกิดทุกข์ [หลวงพ่อทูล]

  เหตุให้เกิดทุกข์ [หลวงพ่อทูล]

  • 95.00 หน้า
  • 0.60 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         สำหรับผู้ที่ยังไม่เข้าใจในความหมายที่ถูกต้องของตัณหาและขันธ์ห้า หรือตีความหมายผิดจากหลักความเป็นจริง ตัณหาและขันธ์ห้าเป็นหลักในการใช้สติปัญญาพิจารณา ใช้สติปัญญามาวินิจฉัยให้เกิดความแยบคายอยู่เสมอจนจิตยอมรับความเป็นจริงอย่างแจ่มแ...

 • ปัญญาอบรมใจ [หลวงพ่อทูล]

  ปัญญาอบรมใจ [หลวงพ่อทูล]

  • 104.00 หน้า
  • 0.54 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         อุบายวิธีปฏิบัติธรรมในทุกกาลทุกสถาน โดยใช้สติปัญญาอบรมใจให้เข้าใจในความหมายและปฏิบัติได้ทันที อีกทั้งอธิบายถึงธรรมะสัปปุริสธรรม 7 และเรื่องกาลามสูตร 10 ข้อ นำเหตุผลที่เป็นธรรมมาเป็นหลักพิจารณาด้วยปัญญา แล้วฝึกกาย วาจา ใจ ให้เป็น...

 • แนวทางสู่พระโสดาบัน

  แนวทางสู่พระโสดาบัน

  • 64.00 หน้า
  • 3.97 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  หนังสือเล่มนี้ เป็นธรรมเทศนาของหลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ ที่แสดงใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา อินเดีย เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2551 ซึ่งเป็นคำแนะแนวทางการปฏิบัติแก่ผู้สนใจเพื่อพัฒนาตัวเองเข้าสู่ความเป็น “อริยะ” คือผู้ประเสริฐหรือผู้ไกลจากกิเลส ซึ่งเป็นจุดเด่นของพ...

 • จุดประกายแห่งปัญญา [หลวงพ่อทูล]

  จุดประกายแห่งปัญญา [หลวงพ่อทูล]

  • 123.00 หน้า
  • 0.71 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         พุทธประวัติที่ถูกเรียบเรียงไว้ในแต่ละประเทศ เหมือนกันบ้างและไม่เหมือนกันบ้างในบางจุด หลวงพ่อทูลได้เรียบเรียงไว้ในอีกเหตุผลหนึ่งเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจ ถึงจะมีความแตกต่างกันบ้าง แต่จุดสำคัญคือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า อุบายธ...

 • U-Turn [หลวงพ่อทูล]

  U-Turn [หลวงพ่อทูล]

  • 56.00 หน้า
  • 0.84 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         หลวงพ่อทูลเคยปรารภว่า ถ้าได้แนวทางที่ถูกต้อง คนจะบรรลุธรรมได้มากมาย เพราะคนฝักใฝ่ในการปฏิบัติมีมาก แต่ปัจจุบันนี้สอนเหมือนกันหมด คือสอนไม่ให้คิด ถ้ารู้ว่าทางที่เดินมามันผิด เรากล้าที่จะลองวิธีอื่นหรือกล้าที่จะเปลี่ยนวิธีปฏิบัติห...

 • อุบายเจริญปัญญา [หลวงพ่อทูล]

  อุบายเจริญปัญญา [หลวงพ่อทูล]

  • 56.00 หน้า
  • 3.75 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         หลวงพ่อทูลบอกอุบายเจริญปัญญา เพื่อให้คนฟังเป็น ให้คิดเป็น เพราะการฟังธรรมด้วยดี ย่อมเกิดความฉลาดเรียกว่าเกิดปัญญา เกิดความเข้าใจในเหตุในผล ตามหลักความเป็นจริงในสัจธรรม ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของหลวงพ่อทูลhttp://www.ebook...

 • คู่มือชาวพุทธ [หลวงพ่อทูล]

  คู่มือชาวพุทธ [หลวงพ่อทูล]

  • 60.00 หน้า
  • 0.40 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         แนวทางการบำเพ็ญกุศลขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและให้เข้าใจในหน้าที่ของตน การให้ทาน การรักษาศีล ให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัย สมกับเป็นชาวพุทธที่แท้จริง ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของหลวงพ่อทูลht...

 • สัปปุริสธรรม [หลวงพ่อทูล]

  สัปปุริสธรรม [หลวงพ่อทูล]

  • 100.00 หน้า
  • 0.54 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         สัปปุริสธรรม 7 หมวดธรรมที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย และมีความเหมาะสมกับทุกกาลเวลา ไม่มีการเสียเปล่า ถ้าเราเข้าใจและได้นำไปปฏิบัติ จะแก้ปัญหาของตัวเองได้ทันต่อเหตุการณ์ เรียกได้ว่า “ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน” อย่างถูกต้องสมบูรณ์ นอกจากน...

 • พุทโธ [หลวงพ่อทูล]

  พุทโธ [หลวงพ่อทูล]

  • 132.00 หน้า
  • 0.58 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         ความแตกต่างระหว่างพุทโธในรูปแบบสมถะ และพุทโธในรูปแบบการเจริญในวิปัสสนาเป็นอย่างไร ท่านจะได้รู้และเข้าใจความหมาย การอ่านแต่ละครั้ง ใช้ปัญญาพิจารณาให้มีเหตุผล ทำความเข้าใจให้ถูกต้อง เมื่อเข้าใจในความหมายถูกต้องแล้ว การปฏิบัติก็จะไ...

 • ปัญญา ๓ [หลวงพ่อทูล]

  ปัญญา ๓ [หลวงพ่อทูล]

  • 106.00 หน้า
  • 0.54 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         การตีความหมายในปัญญาย่อมมีการเปลี่่ยนแปลง ยุคนี้ผู้ปฏิบัติควรรู้จักปัญญา 3 ว่าเป็นอย่างไร เพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้ศึกษาหาข้อมูลที่เป็นจริงด้วยเหตุและผล จะได้ทราบถึงขั้นตอนของปัญญาเกิดขึ้นในอุบายการปฏิบัติอย่างไร ให้ได้ศึกษาและทบทวน...

หน้า: 1 2