Skip Navigation Links

ผลการค้นหา สมเด็จพระญาณสังวร

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 59 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • อนุสสติและสติปัฎฐาน

  อนุสสติและสติปัฎฐาน

  • 138.00 หน้า
  • 5.34 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         หนังสือเรื่อง  "อนุสสติและสติปัฏฐาน" นี้ เป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ว่าด้วยการฝึกสติตามนัยแห่งพระพุทธศาสนา  เพื่ออบรมจิตใจในธรรม  และใช้เป็นแนวปฏิบัติได้ตาม...

 • การปฏิบัติกรรมฐาน

  การปฏิบัติกรรมฐาน

  • 143.00 หน้า
  • 6.39 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         "การปฏิบัติกรรมฐาน" เป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นพระนิพนธ์ที่ประกอบด้วยสารัตถะครบถ้วนสมบูรณ์  อ่านเข้าใจง่าย  สำหรับผู้อ่านทุกระดับชั้น.เนื้อหาประกอบด้วย.-ความ...

 • หัวใจพระพุทธศาสนา

  หัวใจพระพุทธศาสนา

  • 48.00 หน้า
  • 1.96 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  ธรรมโอวาทในสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก -ปฐมเทศนา-อริยสัจ-ญาณ 3-หัวใจพระพุทธสาสนา-มรรคมีองค์ 8

 • ทศบารมี ทศพิธราชธรรม

  ทศบารมี ทศพิธราชธรรม

  • 299.00 หน้า
  • 16.09 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         ธรรมบรรยายโดย สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) วัดบวรนิเวศวิหาร ได้บรรยายแก่พระนวกะภิกษุ ในพรรษากาล 2530 รวมทั้งหมด 38 ครั้ง แสดงนำด้วย ไตรสิกขา แล้วแสดงเรื่องบารมีและราชธรรมควบคู่กันไป จนครบทั้ง 10 คู่วัดบวรนิเวศวิหาร จัดพิมพ...

 • หลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนา

  หลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนา

  • 249.00 หน้า
  • 7.19 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         พระนิพนธ์เรื่อง "หลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนา" นี้ เดิมใช้ชื่อว่า ธรรมโมวาท ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกแล้วไม่ได้พิมพ์อีก ในการพิมพ์ครั้งที่ ๒ นี้ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น หลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนา ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมกับเ...

 • อำนาจกรรม

  อำนาจกรรม

  • 15.00 หน้า
  • 3.93 MB
  • สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

     คำว่า กรรม ที่แปลว่า การกระทำนั้น เป็นคำกลางๆ ยังไม่ระบุหรือชี้ชัดลงไป   ว่าเป็นการกระทำดีหรือชั่ว ต่อเมื่อเติมคำบริบทลงไปจึงจะรู้ได้ เช่น กุศลกรรม   แปลว่า กรรมดี คือการกระทำที่ดี หรือ อกุศลกรรม แปลว่า กรรมชั่ว คือการกระท...

 • พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร?

  พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร?

  • 121.00 หน้า
  • 3.50 MB
  • ธรรมสภา
  • 9786160304950
  • ฿70.00 ฿55.00

  หนังสือพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร? เป็นฉบับแปลสองภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  เป็นหนังสือที่ทุกคนควรมีเป็นคู่มือเพื่อให้รู้ถึงแนวคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา

 • ชีวิตนี้น้อยนัก

  ชีวิตนี้น้อยนัก

  • 64.00 หน้า
  • 0.93 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  พระราชนิพนธ์ โดย สมเด็จพระญาณสังวร

 • รสแห่งความเมตตา ชุ่มเย็นยิ่งนัก

  รสแห่งความเมตตา ชุ่มเย็นยิ่งนัก

  • 53.00 หน้า
  • 1.88 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

          “ เมตตา” คือความมีจิตเย็นสนิทด้วยความปรารถนาสุขแก่ผู้อื่นและสัตว์อื่น เป็นความรักที่เย็นสนิท ไม่ใช่ร้อนรนเหมือนอย่างมารดารักบุตรธิดา ถ้าได้อบรมเมตตาให้มีประจำจิตใจให้สม่ำเสมอ ก็จะเป็นจิตใจที่ระงับโทสะพยาบาทไ...

หน้า: ... 6