Skip Navigation Links

ผลการค้นหา สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 3 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • คู่มือเพื่อการลงทุนในตราสารหนี้

  คู่มือเพื่อการลงทุนในตราสารหนี้

  • 37.00 หน้า
  • 0.24 MB
  • สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  ตราสารหนี้คืออะไร.....“ตราสารหนี้” แปลตรงตัวก็คือ ตราสารที่แสดงสิทธิความเป็นเจ้าหนี้ หรือหมายถึง ตราสารทางการเงินที่ผู้ออกตราสาร ออกเพื่อเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้ลงทุน โดยเป็นข้อผูกพันตามกฎหมายที่จะชำระหนี้แก่ผู้ซื้อหรือนักลงทุนตามเวลา...

 • มารู้จักกับการลงทุนในหุ้นกู้

  มารู้จักกับการลงทุนในหุ้นกู้

  • 49.00 หน้า
  • 0.33 MB
  • สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  หุ้นกู้คืออะไร .... หุ้นกู้ คือ “ตราสารหนี้” ที่ออกโดยบริษัทภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนสำหรับใช้ในกิจการต่างๆของบริษัท เช่น เพื่อลงทุนขยายกิจการ ซื้ออุปกรณ์ หรือเพื่อก่อสร้างโรงงาน เป็นต้น หุ้นกู้สามารถแบ่งออกเป็นหน่วยๆ แต่ละหน่วยมีมูลค่า...

 • 7 ข้อพึงรู้ก่อนตัดสินใจลงทุนในตราสารหนี้

  7 ข้อพึงรู้ก่อนตัดสินใจลงทุนในตราสารหนี้

  • 23.00 หน้า
  • 0.26 MB
  • สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  Investor’s Checklist: 7 ข้อพึงรู้ก่อนตัดสินใจลงทุนในตราสารหนี้ การลงทุนในตราสารหนี้ก็เป็นเหมือนกับการลงทุนประเภทอื่นๆ ที่นักลงทุนจะต้องพิจารณาเลือกลงทุนในสิ่งที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือความต้องการในการออมของตน โดยมีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ อ...

หน้า: 1