Skip Navigation Links

ผลการค้นหา วิชัย โถสุวรรณจินดา

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 3 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • ครบเครื่องเรื่องงานธุรการ

  ครบเครื่องเรื่องงานธุรการ

  • 254.00 หน้า
  • 2.52 MB
  • สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
  • ฿225.00 ฿225.00

  รวมทุกเรื่องที่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับงานธุรการควรรู้ !! เป็นคู่มือที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานธุรการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันขององค์การ เพราะหาก “กองหนุน” อย่างงานธุรการแข็งแกร่ง งานผลิตหรืองานขายที่อยู่ "กองหน้า" ย่อมได้เปรียบ...

 • ครบเครื่องเรื่องการเจรจาต่อรอง

  ครบเครื่องเรื่องการเจรจาต่อรอง

  • 318.00 หน้า
  • 2.42 MB
  • สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
  • ฿195.00 ฿195.00

  มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ทุกด้านในการเจรจาต่อรอง ได้แก่ แนวคิดและทฤษฎีในการเจรจาต่อรอง ลักษณะของนักเจรจาต่อรอง การวางแผนในการเจรจาต่อรอง กระบวนการในการเจรจา ต่อรอง อำนาจในการเจรจาต่อรอง การสื่อสารในการเจรจาต่อรอง จริยธรรมในการเจรจาต่อรอง นอกจากนี้ยังรวบรว...

 • หัวหน้างานพันธุ์แท้

  หัวหน้างานพันธุ์แท้

  • 269.00 หน้า
  • 2.39 MB
  • สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
  • ฿130.00 ฿129.00

  เหมาะสำหรับเป็นคู่มือของหัวหน้างานทุกระดับเพื่อเรียนรู้และพัฒนาตนเองทั้งบทบาทและหน้าที่ที่เป็นคุณสมบัติของการเป็นหัวหน้างานที่ดีและเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้เขียนเขียนขึ้นจากประสบการณ์การเป็นหัวหน้างานระดับต้นและระดับกลาง และจา...

หน้า: 1