Skip Navigation Links

ผลการค้นหา รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 1 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • ธุรกิจชุมชน : เส้นทางที่เป็นไปได้

  ธุรกิจชุมชน : เส้นทางที่เป็นไปได้

  • 243.00 หน้า
  • 8.74 MB
  • เอ็กซเปอร์เน็ท
  • 9789744143389
  • ฿220.00 ฿169.00

    หนังสือ "ธุรกิจชุมชน : เส้นทางที่เป็นไปได้" เล่มนี้ เป็นเอกสารตำราหลักสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชา "การจัดการวิสาหกิจชุมชน" ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่า...

หน้า: 1