Skip Navigation Links

ผลการค้นหา พระมหาประเสริฐ มนฺตเสวี

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 5 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • วิปัสสนาภาวนาที่ไม่ถูกเขียนไว้ในพระไตรปิฎก

  วิปัสสนาภาวนาที่ไม่ถูกเขียนไว้ในพระไตรปิฎก

  • 534.00 หน้า
  • 7.33 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         วิปัสสนาภาวนาที่ไม่ถูกเขียนไว้ในพระไตรปิฎกเพราะไม่อาจเข้าถึงได้เพียงด้วยการอ่าน       หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือในการศึกษาพระสัทธรรมและอธิบายแนวปฏิบัติภาวนา ว่ามีหลักการพื้นฐานเป็นอย่างไร มีแนวปฏิบัติอย่างไร แล...

 • เคยทำบาปไว้มากแต่ไม่ต้องตกนรกอีกแล้ว

  เคยทำบาปไว้มากแต่ไม่ต้องตกนรกอีกแล้ว

  • 38.00 หน้า
  • 1.91 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         กิเลส ๒ ใน ๑๐ ประการ ที่ทำให้สรรพสัตว์ยังต้องตกนรก ได้แก่ มิจฉาทิฏฐิและวิจิกิจฉา กิเลสทั้ง ๒ นี้สามารถกำจัดให้สิ้นซากได้ด้วยการเจริญวิปัสสนาภาวนา บรรลุโสดาปัตติมรรคญาณเพียงเท่านั้น ดังข้อมูลหลักฐานจากพระคัมภีร์ที่ยกมาอธิบายในหนั...

 • มหาบุรุษ ผู้เอาชนะความตายได้แล้ว

  มหาบุรุษ ผู้เอาชนะความตายได้แล้ว

  • 38.00 หน้า
  • 1.75 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         ศาสนาพุทธตอบว่า มาจากเหตุปัจจัยที่เกื้อหนุนกัน ที่สำคัญคือบุญบารมีที่สะสมมาแต่อดีตชาติ แต่ถึงกระนั้นพระพุทธเจ้าก็มิได้บรรลุธรรม ขณะที่ประสูติจากครรภ์พระมารดา ยังต้องใช้ความเพียรอย่างยิ่งยวดในการศึกษาถึง ๑๘ ศาสตร์ บำเพ็ญฌานสมาธิไ...

 • ทำบุญ ล้างบาป

  ทำบุญ ล้างบาป

  • 59.00 หน้า
  • 1.87 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         ชาวพุทธหลายคนมีความเชื่อฝังใจว่า การล้างบาปไม่มีในศาสนาพุทธอย่างแน่นอน บุญและบาปนำมาลบล้างกันไม่ได้อย่างเด็ดขาด โดยยึดแนวคิดว่า การล้างบาปคือการสารภาพความผิดแล้วบาปทั้งหมดก็จะหลุดไป แต่ความจริงแล้วพระพุทธเจ้าหาได้ทรงปฏิเสธการล้า...

 • ใครอยากพ้นกรรมยกมือขึ้น

  ใครอยากพ้นกรรมยกมือขึ้น

  • 49.00 หน้า
  • 1.66 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         คนสมัยใหม่จำนวนไม่น้อยคิดว่า “เรื่องศาสนา,นรก,สวรรค์ เป็นเรื่องไร้สาระ ขอให้มีความสุขกายสบายใจ มีกินมีใช้ทุกวันก็พอแล้ว” และมีผู้คนเห็นด้วยกับความคิดเช่นนี้มากเข้าไปทุกที แต่เหตุผลสำคัญที่ใครๆ ไม่อาจปฏิเสธได้ ทั้งๆ ที่ไม่มีใครอย...

หน้า: 1