Skip Navigation Links

ผลการค้นหา พระคัมภีรญาณ อภิปุญโญ

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 1 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • คู่มือศึกษาภาพปฏิจจสมุปบาท

  คู่มือศึกษาภาพปฏิจจสมุปบาท

  • 201.00 หน้า
  • 15.69 MB
  • ธรรมสภา
  • 9786160305094
  • ฿100.00 ฿85.00

       การอธิบายภาพปฏิจจสมุปบาท ทั้งสามแบบ เพื่อความสะดวกเข้าใจในการศึกษาได้แก่ ชุดที่ ๑ เป็นภาพแบบธิเบต ชุด สังสารจักร ชุดที่ ๒ เป็นภาพแบบไทย ชุดนิทานยายกับตา ฯลฯ และชุดที่ ๓ เป็นภาพแบบไทย แต่เป็นปริศนาธรรมอยู่ในชุดกายนคร

หน้า: 1