Skip Navigation Links

ผลการค้นหา ชยธมฺโม ภิกขุ

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 5 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • อริยสัจ

  อริยสัจ

  • 197.00 หน้า
  • 6.20 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         หนังสือเล่มนี้เป็นการถอดเทปบันทึกเสียงจากการแสดงธรรมในเรื่อง อริยสัจ ที่พระอาจารย์ชยธมฺโม ภิกขุ ได้เมตตาแสดงไว้ในโอกาสต่างๆ แก่กลุ่มผู้สนใจศึกษาปฏิบัติธรรม ณ สวนธรรมะโพธิญาณ ซึ่งเห็นว่ามีประโยชน์อย่างมากในการทําให้เกิดความเห็นที...

 • อวิชชา

  อวิชชา

  • 137.00 หน้า
  • 3.50 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         หนังสือเล่มนี้เป็นการถอดเทปบันทึกเสียงจากการแสดงธรรมในเรื่อง อวิชชา ที่พระอาจารย์ชยธมฺโม ภิกขุ ได้เมตตาแสดงไว้ในโอกาสต่างๆ แก่กลุ่มผู้สนใจศึกษาปฏิบัติธรรม ณ สวนธรรมะโพธิญาณ ซึ่งเห็นว่ามีประโยชน์อย่างมากในการทําให้เกิดความเห็นที่...

 • สุญญตา

  สุญญตา

  • 205.00 หน้า
  • 2.55 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         หนังสือเล่มนี้เป็นการถอดเทปบันทึกเสียงจากการแสดงธรรมในเรื่อง สุญญตา ที่พระอาจารย์ชยธมฺโม ภิกขุ ได้เมตตาแสดงไว้ในโอกาสต่างๆ แก่กลุ่มผู้สนใจศึกษาปฏิบัติธรรม ณ สวนธรรมะโพธิญาณ ซึ่งเห็นว่ามีประโยชน์อย่างมากในการทําให้เกิดความเห็นที่...

 • สงบเพื่อเรียนรู้

  สงบเพื่อเรียนรู้

  • 136.00 หน้า
  • 1.08 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         หนังสือเล่มนี้ เป็นการเรียบเรียงจากเทปบันทึกเสียงในการแสดงธรรม ที่พระอาจารย์ ชยธมฺโม ภิกขุ ได้เมตตาให้คำแนะนำแนวทางในการปฏิบัติธรรมแก่กลุ่มผู้สนใจศึกษาปฏิบัติธรรม ณ สวนธรรมะโพธิญาณ ซึ่งเห็นว่ามีประโยชน์อย่างมากในการทำให้เกิดความ...

 • แก่นธรรมของท่านมิลาเรปะ

  แก่นธรรมของท่านมิลาเรปะ

  • 227.00 หน้า
  • 1.31 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       ท่านมิลาเรปะ (ค.ศ.1052-1135) นับว่าเป็นโยคีผู้มีชื่อเสียงโดดเด่นที่สุดของธิเบต ท่านได้รับการยกย่องและเคารพบูชาจากชาวธิเบตเป็นอย่างสูง ท่านเป็นนักพรตผู้บำเพ็ญเพียรในทางพุทธศาสนาจนสามารถบรรลุถึงความเป็นพุทธะได้ ในเวลาเพียงชาติเดียวเท่านั...

หน้า: 1