Skip Navigation Links

ผลการค้นหา สมเด็จพระญาณสังวร

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 64 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • การบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่

  การบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่

  • 146.00 หน้า
  • 5.90 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         หนังสือเรื่อง การบริหารทางจิต เกิดขึ้นจากการบรรยายธรรมทางวิทยุของสถานี อ.ส. พระราชวังดุสิต เมื่อ พ.ศ. 2511 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดให้สมเด็จพระญาณสังวร รวบรวม/เรียบเรียงคำบรรยายพิมพ์เป็นเล่มขึ้นเพื่อพระราชท...

 • อนุสสติและสติปัฎฐาน

  อนุสสติและสติปัฎฐาน

  • 138.00 หน้า
  • 5.34 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         หนังสือเรื่อง  "อนุสสติและสติปัฏฐาน" นี้ เป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ว่าด้วยการฝึกสติตามนัยแห่งพระพุทธศาสนา  เพื่ออบรมจิตใจในธรรม  และใช้เป็นแนวปฏิบัติได้ตาม...

 • การปฏิบัติกรรมฐาน

  การปฏิบัติกรรมฐาน

  • 143.00 หน้า
  • 6.39 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         "การปฏิบัติกรรมฐาน" เป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นพระนิพนธ์ที่ประกอบด้วยสารัตถะครบถ้วนสมบูรณ์  อ่านเข้าใจง่าย  สำหรับผู้อ่านทุกระดับชั้น.เนื้อหาประกอบด้วย.-ความ...

 • หัวใจพระพุทธศาสนา

  หัวใจพระพุทธศาสนา

  • 48.00 หน้า
  • 1.96 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  ธรรมโอวาทในสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก -ปฐมเทศนา-อริยสัจ-ญาณ 3-หัวใจพระพุทธสาสนา-มรรคมีองค์ 8

 • ทศบารมี ทศพิธราชธรรม

  ทศบารมี ทศพิธราชธรรม

  • 299.00 หน้า
  • 16.09 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         ธรรมบรรยายโดย สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) วัดบวรนิเวศวิหาร ได้บรรยายแก่พระนวกะภิกษุ ในพรรษากาล 2530 รวมทั้งหมด 38 ครั้ง แสดงนำด้วย ไตรสิกขา แล้วแสดงเรื่องบารมีและราชธรรมควบคู่กันไป จนครบทั้ง 10 คู่วัดบวรนิเวศวิหาร จัดพิมพ...

 • หลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนา

  หลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนา

  • 249.00 หน้า
  • 7.19 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         พระนิพนธ์เรื่อง "หลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนา" นี้ เดิมใช้ชื่อว่า ธรรมโมวาท ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกแล้วไม่ได้พิมพ์อีก ในการพิมพ์ครั้งที่ ๒ นี้ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น หลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนา ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมกับเ...

 • หนึ่งจุดหมายหลายหนทาง

  หนึ่งจุดหมายหลายหนทาง

  • 172.00 หน้า
  • 37.40 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         “หนึ่งจุดหมาย หลายหนทาง” เล่มนี้ เป็นหนังสือคู่มือการร่วมสนทนากับองค์ดาไลลามะของพระภิกษุและชาวไทยหลายร้อยรูป/คน ณ กรุงเดลี สาธารณรัฐอินเดีย แล้วร่วมเดินทางเรียนรู้ตามรอยพุทธศาสนาและศรัทธาของผู้คนบนชมพูทวีป ๘ เส้นทางทั่วประเทศอิน...

 • อำนาจกรรม

  อำนาจกรรม

  • 15.00 หน้า
  • 3.93 MB
  • สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

     คำว่า กรรม ที่แปลว่า การกระทำนั้น เป็นคำกลางๆ ยังไม่ระบุหรือชี้ชัดลงไป   ว่าเป็นการกระทำดีหรือชั่ว ต่อเมื่อเติมคำบริบทลงไปจึงจะรู้ได้ เช่น กุศลกรรม   แปลว่า กรรมดี คือการกระทำที่ดี หรือ อกุศลกรรม แปลว่า กรรมชั่ว คือการกระท...

 • สัมมาทิฎฐิ

  สัมมาทิฎฐิ

  • 384.00 หน้า
  • 87.90 MB
  • รณชัย
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  หนังสือสัมมาทิฎฐิ ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระรวบรวมจากการแสดงธรรมของสมเด็จพระญาณสังวร(เจริญ สุวัฑฒนมหาเถระ)

 • อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม

  อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม

  • 15.00 หน้า
  • 5.39 MB
  • สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  หนังสือ "อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม" เล่มนี้ เป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยพระองค์ได้ทรงอธิบายขยายความไว้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้นำข้อคิดในพระนิพนธ์ไปเป็นหลักประพฤติปฏิบัติได้ง่าย...

หน้า: ... 6 7