Skip Navigation Links

ผลการค้นหา พระพรหมคุณาภรณ์

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 269 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • ปรัชญาการศึกษาของไทย ภาคพุทธธรรม-แกนนำการศึกษา [พระพรหมคุณาภรณ์]

  ปรัชญาการศึกษาของไทย ภาคพุทธธรรม-แกนนำการศึกษา [พระพรหมคุณาภรณ์]

  • 64.00 หน้า
  • 0.93 MB
  • ประยุทธ์ ปยุตฺโต
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  องค์ประกอบภายในทางจิตใจที่มนุษย์มีเป็นพิเศษ ต่างจากชีวิตแบบอื่นๆ และทำาให้มนุษย์มีคุณลักษณะความสามารถเป็นพิเศษเหนือกว่าชีวิตอื่นๆ นั้น ก็คือกุศลธรรม ที่เรียกว่าสติปัญญา ส่วนการเล่าเรียน ฝึกฝน อบรม เพื่อนำาสติปัญญาที่มีอยู่มาใช้ให้เป็นประโยชน์ และทำ...

 • การสื่อภาษาเพื่อเข้าถึงสัจธรรม [พระพรหมคุณาภรณ์]

  การสื่อภาษาเพื่อเข้าถึงสัจธรรม [พระพรหมคุณาภรณ์]

  • 85.00 หน้า
  • 2.66 MB
  • ประยุทธ์ ปยุตฺโต
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  ...มีคำกล่าวของปราชญ์ที่พูดไว้เป็นคำคมว่า ภาษาเหมือนนิ้วที่ชี้ไปยังดวงจันทร์ มันเป็นเพียงสื่อสำหรับให้เรามองเห็นความจริง สิ่งที่เราต้องการแสดงความจริง ที่เราต้องการให้่เห็น คือ ดวงจันทร์ แล้วภาษานี้ก็เป็นสือเหมือนนิ้วมือที่ชี้ไป ทีนี้ ถ้าหากเราไปติ...

 • ธรรมนูญชีวิต (A Constitution for Living) [ฉบับไทย-อังกฤษ] [พระพรหมคุณาภรณ์]

  ธรรมนูญชีวิต (A Constitution for Living) [ฉบับไทย-อังกฤษ] [พระพรหมคุณาภรณ์]

  • 207.00 หน้า
  • 0.88 MB
  • ประยุทธ์ ปยุตฺโต
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  ...วินัยชาวพุทธเป็นเกณฑ์อย่างต่ำ สำหรับการดำเนินชีวิตของชาวพุทธ ส่วนธรรมนูญชีวิตเป็นประมวลหลักธรรมทั่วไป เพื่อการดำเนินชีวิตทีดีงาม ซึ่งอาจเป็นส่วนขยายของวินัยชาวพุทธ ผู้ปฏิบัติอาจใช้วินัยชาวพุทธ เป็นเกณฑ์ตรวจสอบเบื้องต้นสำหรับการดำเนินชีวิตของตน แ...

 • พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ [พระพรหมคุณาภรณ์]

  พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ [พระพรหมคุณาภรณ์]

  • 232.00 หน้า
  • 7.47 MB
  • ประยุทธ์ ปยุตฺโต
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  ปกใหม่ ฉบับพิมพ์ พ.ศ. 2556 ...ปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะโดยความก้าวหน้าของวิทยาการทั้งหลายก็ดี โดยความบีบบังคับของการพัฒนา ที่ได้โยงมนุษย์และสังคมเข้ามาถึงธรรมชาติแล้วก็ดี ทำให้มีความจำเป็นที่จะเข้าถึงเอกภาพในทางวิชาการ... ...เมื่อถึงเวลาเช่น...

 • ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม [พระพรหมคุณาภรณ์]

  ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม [พระพรหมคุณาภรณ์]

  • 49.00 หน้า
  • 0.65 MB
  • ประยุทธ์ ปยุตฺโต
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  ..."เป็นอันว่า ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม และลึกลงไปอีก ชีวิตนี้ก็เป็นงาน งานนี้ก็เป็นธรรม และชีวิตก็เป็นธรรมเองด้วย จนกระทั่งในที่สุดชีวิตนี้ก็มาถึงขั้นสุดท้าย คือชีวิตที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับงาน แต่ก็เป็นอิสระอยู่พ้นเหนือแม้แต่งาน ก็เป็นอ...

 • กฐินแรกที่สายใจธรรม [พระพรหมคุณาภรณ์]

  กฐินแรกที่สายใจธรรม [พระพรหมคุณาภรณ์]

  • 126.00 หน้า
  • 4.12 MB
  • ประยุทธ์ ปยุตฺโต
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  "กฐินแรกที่สายใจธรรม" เป็นหนังสือที่ระลึกทอดกฐินสามัคคี ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เมื่อ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๖ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น "กฐินสู่ธรรม" โดยรวบรวมธรรมนิพนธ์เกี่ยวกับพิธีการปวารณา, การตักบสตรเทโว, การทอดกฐิน, ความรู้เกี่ยวกับวัด, หลักของชาวพุทธ, ธร...

 • กฐินสองที่สายใจธรรม [พระพรหมคุณาภรณ์]

  กฐินสองที่สายใจธรรม [พระพรหมคุณาภรณ์]

  • 83.00 หน้า
  • 42.36 MB
  • ประยุทธ์ ปยุตฺโต
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  "กฐินสองที่สายใจธรรม" เป็นหนังสือที่ระลึกทอดกฐินสามัคคี ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ สถิติการพิมพ์เรื่องย่อยในเล่ม มีดังนี้ (ในการพิมพ์ครั้งแรก) ๑) "อริยวุฒิ" หรือชื่อใหม่คือ "เครื่องวัดความเจริญของชาวพุทธ" พิมพ์ครั้งที่ ๖ (ปรับปรุง)๒...

 • จัดระเบียบสังคม ตามคตินิยมแห่งสังฆะ [พระพรหมคุณาภรณ์]

  จัดระเบียบสังคม ตามคตินิยมแห่งสังฆะ [พระพรหมคุณาภรณ์]

  • 37.00 หน้า
  • 0.77 MB
  • ประยุทธ์ ปยุตฺโต
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  สังคมใดคนไร้ปัญญาหรือเบาปัญญา สังคมนั้นก็จะเต็มไปด้วยปัญหา แก้ปัญหาไม่ได้ หรือยิ่งทำปัญหาให้ซับซ้อนสับสน ปัญหานั้นคู่กับปัญญา ปัญหามาเพราะปัญญาไม่มี เมื่อปัญญามาปัญหาก็หมดไป ฉะนั้น พระพุทธศาสนาจึงได้จัดปัญญาเป็นธรรมข้อสูงสุด และด้วยเห...

 • พัฒนาสังคมไทย ด้วยความรู้เข้าใจไตรภูมิฯ [พระพรหมคุณาภรณ์]

  พัฒนาสังคมไทย ด้วยความรู้เข้าใจไตรภูมิฯ [พระพรหมคุณาภรณ์]

  • 74.00 หน้า
  • 0.97 MB
  • ประยุทธ์ ปยุตฺโต
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  ...ความจริงที่แน่นอนอย่างแรกก็คือ หลักกรรม และหลักไตรลักษณ์โดยเฉพาะเรื่องความไม่เที่ยง เป็นแกนความคิดที่ซึมแทรกอยู่ทั่วตลอดในคำสอนทั้งหมด ของหนังสือไตรภูมิพระร่วง และเป็นความจริงที่แน่นอนเช่นเดียวกันว่า หลักกรรมและหลักไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อ...

 • ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติ [พระพรหมคุณาภรณ์]

  ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติ [พระพรหมคุณาภรณ์]

  • 125.00 หน้า
  • 0.74 MB
  • ประยุทธ์ ปยุตฺโต
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  การที่จะนำสังคมไทยให้เดินหน้าไปสู่ความเจริญพัฒนาอย่างได้ผลดี มีเนื้อหาสาระแท้จริงโดยไม่ล้มเหลวเสียก่อน และทั้งไม่สูญเสียความเป็นไทยด้วยนั้น คนไทยในช่วงต่อแห่งยุคสมัยนี้จะต้องเป็นผู้ฉลาดที่จะสืบทอดความเป็นไทยเอาไว้เป็นแกนในของตัว พร้อมไปด้วยกันกับกา...

หน้า: ... 6 7 8 9 10  ...