Skip Navigation Links

ผลการค้นหา พระคันธสาราภิวงศ์

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 12 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • มงคล ๓๘ ประการ [พระคันธสาราภิวงศ์]

  มงคล ๓๘ ประการ [พระคันธสาราภิวงศ์]

  • 174.00 หน้า
  • 3.72 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         ในสมัยพุทธกาล ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสเรื่องมงคล ได้เกิดปัญหาถกเถียงกันในมนุษย์โลกว่า อะไรเป็นมงคล บางคนกล่าวว่าการเห็นรูปที่สวยงามเป็นมงคล บางคนกล่าวว่าการได้ยินเสียงที่ไพเราะเป็นมงคล บางคนกล่าวว่าการได้รับกลิ่น รส และสัมผัสที่...

 • มหาสติปัฏฐานสูตร ทางสู่พระนิพพาน

  มหาสติปัฏฐานสูตร ทางสู่พระนิพพาน

  • 488.00 หน้า
  • 4.92 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

          มหาสติปัฏฐานสูตร ว่าด้วยเรื่องสติปัฏฐานทั้ง ๔ ซึ่งได้รับการแปลจากภาษาพม่าของพระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ) เป็นตำราอธิบายสติปัฏฐานโดยละเอียด ตามแนวการอธิบายของอรรถกถา และฎีกาในมหาสติปัฏฐานสูตร และพระสูตรอื่นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธ...

 • นิพพานกถา

  นิพพานกถา

  • 335.00 หน้า
  • 11.29 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         นิพพานกถา ได้กล่าวถึงบุคคลที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายอันสูงสุดในพระพุทธศาสนา นั่นคือความหลุดพ้น หรือพระนิพพานนั่นเอง เป็นสิ่งที่ปุถุชนคนบอดจะเข้าถึงได้ยากยิ่ง มีเพียงพระอริยะเท่านั้นที่รู้เห็นได้ในชาตินี้ก่อนจะสิ้นชีวิต ไม่ใช่รู้เห็นไ...

 • ปฏิจจสมุปบาท เหตุผลแห่งวัฏสงสาร

  ปฏิจจสมุปบาท เหตุผลแห่งวัฏสงสาร

  • 549.00 หน้า
  • 11.13 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

      หลักปฏิจจสมุปบาท คือ หลักธรรมทั้งหลายที่อาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้น เป็นการกล่าวถึงความสัมพันธ์ของเหตุผลที่ทำให้วัฏสงสารดำเนินไปเหมือนกงล้อที่หมุนวน ผู้ที่เข้าใจในเรื่องนี้ดีย่อมจะตัดวงจรแห่งภพชาติได้ ส่วนผู้ที่ยังไม่เข้าใจจะต้องเวียนว่ายตายเ...

 • บทความเพื่อพุทธวจนะ ศีลสิกขาบท ๑๕๐-๒๒๗

  บทความเพื่อพุทธวจนะ ศีลสิกขาบท ๑๕๐-๒๒๗

  • 138.00 หน้า
  • 6.29 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  บทความเพื่อพุทธวจนะศีลสิกขาบท ๑๕๐-๒๒๗ พุทธวจนะ : รู้จำ รู้จริง รู้แจ้งโดยพระมหา ดร.สมลักษณ์ คนฺธสาโร (พระคันธสาราภิวงศ์)วัดท่ามะโอ จ.ลำปางพระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ วัดชนะสงคราม กทม.อนุโมทนาธรรทานจากพระมหาอุเทน ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่านhttp:/...

 • วัมมิกสูตร ปริศนาแห่งจอมปลวก

  วัมมิกสูตร ปริศนาแห่งจอมปลวก

  • 308.00 หน้า
  • 6.84 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       วัมมิกสูตร เป็นพระสูตรที่พระบรมศาสดาได้ทรงแสดงแก่พระกุมารกัสสปะ พบในมัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เนื้อหาของพระสูตรกล่าวเปรียบร่างกายเหมือนจอมปลวกที่มีลักษณะพิเศษ คือ พ่นควันในเวลากลางคืน พ่นไฟในเวลากลางวัน มีลิ่มสลักและอึ่งเป็นต้นอยู่ภายใน ...

 • ส่องสภาวธรรม

  ส่องสภาวธรรม

  • 83.00 หน้า
  • 14.17 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

        หนังสือเล่มนี้มุ่งหมายให้ผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไปเข้าใจความหมายของสภาวธรรมและกระบวนการปฏิบัติ โดยเรียบเรียงจากพระไตรปิฎก อรรถกถา และฎีกาพร้อมกับประสบการณ์ในการปฏิบัติและการสอนวิปัสสนาของผู้เรียบเรียงกว่าสิบปี จึงหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู...

 • ปรองดองประคองมิตร

  ปรองดองประคองมิตร

  • 48.00 หน้า
  • 5.66 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         หนังสือเล่มนี้ว่าด้วยการไม่จองเวรกันระหว่างเจ้าชายทีฆาวุกับพระเจ้าพรหมทัต แม้ว่าฝ่ายหนึ่งจะช่วงชิงราชสมบัติและชีวิตของพระบิดา มารดา อีกฝ่ายก็อดทนไม่จองเวร ในที่สุดกษัตริย์ทั้งสองพระองค์ได้ให้อภัยซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังกล่าวถึงเ...

 • โพธิปักขิยธรรม

  โพธิปักขิยธรรม

  • 187.00 หน้า
  • 2.77 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

           หลักธรรมของพระพุทธองค์เปรียบดั่งอัญมณีทรงค่าที่ควรแก่การชื่นชมสนใจ และโพธิปักขิยธรรมอันนำไปสู่หนทางแห่งการตรัสรู้ก็นับเข้าในธรรมเหล่านั้น ซึ่งประกอบด้วย ๗ หมวด 37 ประการ และจัดว่าเป็นแนวปฏิบัติที่บริบูรณ์เพื่อความดับทุกข์...

 • ประกายส่องใจ 1

  ประกายส่องใจ 1

  • 29.00 หน้า
  • 9.78 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         หลักธรรมในศาสนาพุทธเปรียบดั่งรัตนะทรงค่า แม้นำมาแจกจ่ายแก่ชาวโลกนับร้อยนับพันครั้ง ก็ไม่หมดสิ้นไป หนังสือธรรมะจึงมีหลากหลายทั้งในด้านความคิดของผู้เขียนการนำเสนอ และรูปแบบของการนำเสนอ       หนังสือเล่มนี้เขียน...

หน้า: 1 2