Skip Navigation Links

ผลการค้นหา พระครูเกษมธรรมทัต

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 15 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ [พระครูเกษมธรรมทัต]

  ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ [พระครูเกษมธรรมทัต]

  • 82.00 หน้า
  • 5.04 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  การเจริญวิปัสสนาเป็นเรื่องของการฝึกจิตใจ ให้มีความเป็นปกติ ให้จิตมีสติ...รู้ตื่นอยู่ภายใน ปล่อยวางอยู่ในตัว รู้...ดู...เท่าทันอยู่ แต่ว่าไม่บังคับ ไม่กดข่ม มีความเป็นปกติ เป็นธรรมดา นั่นแหละคือภาวนา เป็นความเจริญของสติดาวน์โหลดหนังสือเ...

 • อุปาทานกับความหลุดพ้น [พระครูเกษมธรรมทัต]

  อุปาทานกับความหลุดพ้น [พระครูเกษมธรรมทัต]

  • 74.00 หน้า
  • 1.92 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  เครื่องผูกแห่งมารคือวัฏฏสงสาร การเวียนว่ายตายเกิดถ้าเรายังเกิดอยู่ เราก็ตกอยู่ในเงื้อมมือของมาร มารได้ช่องมารได้โอกาส เราจะพ้นจากวัฏฏสงสาร พ้นจากเงื้อมมือของมารก็ต้องรู้เท่าทันจิต สำรวมระวังรักษาจิตไว้ได้ความสุขความทุกข์มันออกมาจากจิตใจนี่เองฉะนั้น ต้องหั...

 • ที่พึ่งอันเกษม [พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรังสี)]

  ที่พึ่งอันเกษม [พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรังสี)]

  • 65.00 หน้า
  • 12.49 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         คำว่าศีล ก็คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ ซึ่งเป็นส่วนของศีล การรักษาสัจจะก็ถือว่าเป็นเรื่องของศีลเหมือนกัน เมื่อเรามีการสมาทาน มีการรักษาระเบียบไว้อย่างไร ถ้าเราไม่รักษาก็ถือว่าผิดสัจจะ การผิดสัจจะก็ทำให้ไม่ประสบความสำ...

 • หยุดใจให้ไร้อยาก [พระครูเกษมธรรมทัต]

  หยุดใจให้ไร้อยาก [พระครูเกษมธรรมทัต]

  • 56.00 หน้า
  • 0.65 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า ธรรมทั้งหลายไหลมาแต่เหตุ ถ้าจะดับก็ดับที่เหตุ ความทุกข์ทั้งหลายมาจากเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหา ความอยากทะยานอยากได้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ การจะแก้ปัญหา แก้ทุกข์ การจะดับทุกข์ ก็คือต้องไปแก้ที่เหตุ ต้องทำลายเหตุ...

 • เตือนจิตสะกิดใจ

  เตือนจิตสะกิดใจ

  • 82.00 หน้า
  • 1.46 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  ชีวิตคนเราช่างสั้นเหลือเกินกว่าจะได้เกิดมาก็ยากเกิดมาแล้วก็ยังยากจะมีโอกาสได้พบพระพุทธศาสนา  ได้ศรัทธา ได้ศึกษา ปฏิบัติธรรมหนังสือเล่มนี้ เป็นโอวาทธรรมจากพระอาจารย์ สุรศักดิ์ เขมรํสีที่จะแนะอุบายและเตือนให้เราไม่ย่อหย่อนเร่งเตือนตนเองให้ปฏิบัติมากขึ้...

 • ชีวิตนี้เพื่อสิ่งใด

  ชีวิตนี้เพื่อสิ่งใด

  • 38.00 หน้า
  • 3.53 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  รวมพระธรรมเทศนา โดย พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรังสี) เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของท่านhttp://www.ebooks.in.th/search/cat/0/พระครูเกษมธรรมทัตอนุโมทนาธรรมทานโด...

 • อสุภะ

  อสุภะ

  • 42.00 หน้า
  • 13.65 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  พระธรรมเทศนาเรื่อง อสุภะ โดย พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรังสี) เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถฟังธรรมะออนไลน์เรื่องนี้ได้ที่นี่ http://www.watmaheyong.org/index.php/listen-to-dhamma/ka...

 • รักตัวกลัวทุกข์ก็อย่าทำบาป

  รักตัวกลัวทุกข์ก็อย่าทำบาป

  • 21.00 หน้า
  • 1.87 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  ธรรมเทศนา โดย พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรังสี) เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อนุโมทนาธรรมทานโดย วัดมเหยงคณ์ จังหวัดอยุธยาhttp://www.watmaheyong.org/

 • ธรรมะแห่งความดับทุกข์-ดูความปรุงแต่ง

  ธรรมะแห่งความดับทุกข์-ดูความปรุงแต่ง

  • 60.00 หน้า
  • 7.04 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  พระธรรมเทศนาโดย พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรังสี) เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อนุโมทนาธรรมทานโดย วัดมเหยงคณ์ จังหวัดอยุธยาhttp://www.watmaheyong.org/ดาวน์โหลดเสียงอ่านหนังสือเล่มนี้ธรรมะดับทุก...

 • รังสีแห่งธรรม

  รังสีแห่งธรรม

  • 217.00 หน้า
  • 18.81 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  ประมวลพระธรรมเทศนาหลายเรื่อง โดย พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรังสี) เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อนุโมทนาธรรมทานโดย วัดมเหยงคณ์ จังหวัดอยุธยาhttp://www.watmaheyong.org/

หน้า: 1 2