Skip Navigation Links

กลุ่มนักเขียนและช่างภาพสารคดีอิสระสายลม

4
2,241
10
กลุ่มสายลม เกิดจากการรวมตัวกันของนักสารคดีฝึกหัดที่พบกันโดยมิได้นัดหมายในค่ายสารคดีครั้งที่ 9 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำงานและเผยแพร่งานเขียนและภาพถ่ายประเภทสารคดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางออนไลน์และทางสิ่งตีพิมพ์ sailomsk.wordpress.com

หนังสือของสำนักพิมพ์

หน้า: 1