Skip Navigation Links

โปรแกรมเมอร์บ่น

5
20
2
นิตยสารรายเดือน จากโปรแกรมเมอร์มือเก่าที่จะบอกเล่าเรื่องราวในแวดวงคนเขียน code แชร์ประสบการณ์การทำงานคนไอที, software น่าใช้ประจำเดือน, gadgets ดี ๆ และเรื่องราว คติชีวิต ที่สามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานในชีวิตประจำวันได้ เนื้อหามีสาระสอดแทรกอารมณ์ขัน และภาพประกอบฮา ๆ ในแต่ละบท

หนังสือของสำนักพิมพ์

  • โปรแกรมเมอร๋บ่น เล่ม 3
  • 3 ขั้นตอน เข้าใจ Microservice Springboot-2
  • เส้นทางสายโปรแกรมเมอร์
  • โปรแกรมเมอร์บ่น ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์/2562)
  • โปรแกรมเมอร์บ่น
หน้า: 1