Skip Navigation Links

การบริหารจัดการความรู้โทรคมนาคมไทย กับ การสื่อสารเชิงแสงและควอนตัม

11
23,396
72
(๒๖ ม.ค. ๖๑: สมาคม IEEE ComSoc & ECTI) โครงการบริหารจัดการความรู้โทรคมนาคมไทยและการสื่อสารเชิงแสงและควอนตัม สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและวิจัย-(วิทยาทานเผยแพร่ ณ eBooks.in.th นี้เท่านั้น: ร่วมรักษาสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนาสังคมความรู้เชิงสร้างสรรค์) สมาคมฯจะจัดหารายได้เพื่อพิมพ์ฉบับ Hard Copy แจกจ่ายเพิ่ม สนับสนุนได้ที ieee.comsoc.th@gmail.com) หนังสือใหม่ www.ebooks.in.th/OQC-LED (Stat-FB 108)

หนังสือของสำนักพิมพ์

หน้า: 1