Skip Navigation Links

ขจิต ฝอยทอง

5
28,576
2
เคยเป็นอาจารย์ประจำสอนภาษาอังกฤษ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน เป็นวิทยากรภาษาอังกฤษและวิทยากรกระบวนการ ปัจจุบันเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ภาษามหาวิทยาลยทักษิณ I was a former lecturer at Kasetsart University Kamphaeng Saeng Campus Now: Freelance

ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมือง
สงขลา 90000 THAILAND
โทร: 0000000000
แฟกซ์:

หนังสือของสำนักพิมพ์

  • งานวิจัย เรื่องการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ใช้การวิจัยฯ
  • โครงงานภาษาอังกฤษ
  • ตัวอย่างการถอดบทเรียน
  • คู่มือการถอดบทเรียน
  • Eng book1
หน้า: 1