Skip Navigation Links

อีเมอเจนซีเมดิคอลเซอร์วิสเซ็นเตอร์

1
185
4
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น(First Aid) และปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(Basic Life Support) หลักการและเหตุผล การเกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่มีใครที่จะสามารถคาดคิดได้ เพราะอุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเสมอและแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นก็มักจะมากับความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นชีวิตหรือทรัพย์สินเงินทอง อีกทั้งการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากสภาพร่างกายหรือการเจ็บป่วยทั่วไป ดังนั้น หลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” จึงเป็นหลักสูตรที่จะสามารถทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการในการปฐมพยาบาลเบื้องต

อีเมอเจนซี เมดิคอล เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

59/3 ซอยสุเหร่าคลองหนึ่ง 10 แขวงบางฃัน คลองสามวา
กรุงเทพ ฯ 10510 THAILAND
โทร: 029190519
แฟกซ์: 029190519

หนังสือของสำนักพิมพ์

หน้า: 1