อาจารย์แพทย์

อาจารย์แพทย์ Free!
Page 2 Page 3

เรื่องที่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคคลทั่วไป อยากจะรู้เกี่ยวกับ "อาจารย์แพทย์"

  • "อาจารย์แพทย" นั้น ไม่ใช่เพราะเก่งในเชิงวิชาการและทำงานอยู่ในโรงเรียนแพทย์เท่านั้น แต่ยังต้องมีความสามารถในการปลูกฝัง บ่มเพาะลักษณะของการเป็นแพทย์ที่ดีให้กับลูกศิษย์ด้วย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม
  • ความเป็นบัณฑิตของแพทย์ไม่อาจวัดจากการตรวจรักษาคนไข้แต่เพียงอย่างเดียว ยังต้องดูถึงวิถีการดำเนินชีวิต วิธีคิด พูดและกระทำในเรื่องต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับตนเอง และเกี่ยวกับผู้อื่น
  • การที่แพทย์ที่จบออกไปทำงานจะมีความเข้าใจโลกได้นั้น ส่วนหนึ่งจะต้องได้รับการปลูกฝังจาก "อาจารย์แพทย์ที่เข้าใจโลก" ด้วย
  • อาจารย์แพทย์ควรเป็นบุคคลระดับ "บัวพ้นน้ำ" หรืออย่างน้อยก็ "บัวปริ่มน้ำ" เพราะเราไม่อาจให้บุคคลที่เป็นบัวใต้น้ำหรือบัวในตมมาสอนนักศึกษาแพทย์ได้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้