จิตอาสาดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

จิตอาสาดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย Free!
Page 2 Page 3

จดหมายข่าวอาทิตย์อัสดง
ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมกราคม – มีนาคม 2553

นำเสนอผลการเรียนรู้จากการทำกิจกรรมจิตอาสาดูแลผู้ป่วย และผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยสังเขป จากประสบการณ์ในการเข้าไปทำงานเกี่ยวข้องในระบบสุขภาพ ทั้งข้อดี ข้อด้อย อุปสรรค และโอกาส ตลอดจนทิศทางที่ควรจะเป็นไปในอนาคต เพื่อให้เกิดการสนทนาวิสาสะกันในโอกาสต่อๆ ไป 

ดาวน์โหลดฉบับอื่นๆ  คลิกที่นี่ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้