สารานุกรมโทรคมนาคมไทย

สารานุกรมโทรคมนาคมไทย Free!
Page 2 Page 3

สาระเชิงอนุกรมฉบับนี้ปรับภาพความชัดเจนของคำว่า “โทรคมนาคม” คือหนึ่งในสี่สาขาหลักด้านวิชา การไฟฟ้า (ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ) โดยเนื้อหามิได้เน้นหนักด้านสื่อประสมหรือการหลอมรวมของการใช้งานเทคโนโลยีทั้งสี่ที่คาบเกี่ยวกัน หากครอบคลุมเฉพาะกับเพียงโทรคมนาคมหลักสาขาเดียว ซึ่งได้รับการจัดหมวดเฉพาะออกเป็นสามหัวข้อคือ ก) โทรคมนาคมทั่วไป ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์แขนงอื่นๆ ข) พื้นฐานวิทยาการโทรคมนาคม ที่นำเสนอองค์ความรู้ระดับมูลฐาน ในระดับเข้าถึงได้สะดวก และ ค) เทคโนโลยีโทรคมนาคม กับการประยุกต์ใช้งานต่างๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือทั่วไปที่เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลายเป็นระดับความรู้พื้นฐาน “โทรคมนาคม” อันเป็นแกนเนื้อหาของสารานุกรมนี้ เมื่อพิจารณานิยามและคำจำกัดความที่มาจากการสืบค้นความหมายร่วมด้วยกับการกลั่นจากบทสารานุกรมต่างๆ ที่ได้รับมาจากทั่วพื้นที่ความรู้อันครอบคลุมได้ถึงของโครงการฯ จึงปรากฎขึ้นเป็น “การสื่อสารที่ช่วยลดระยะทางระหว่างบุคคล อุปกรณ์หรือระบบอัตโนมัติที่สร้างขึ้น เพื่อใช้สำหรับการส่ง แพร่กระจายหรือนำพาด้วยวิธีการทางกลไฟฟ้า แสง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ ทางควอนตัม สำหรับการสื่อสัญญาณ ข้อความ เสียง ภาพ หรือสื่อประสมให้ผู้รับหรือระบบสามารถเข้าใจได้” : www.thaitelecomkm.org/TTE(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Wichak Jom
  27 Aug 18 18:25
  อ่านในเทปเล็ต ซัมซุงไม่ได้ครับ
 • suphitcha
  22 Nov 14 19:18
  ดีมาก ๆ ค่ะ ขอนำไปใช้ประกอบการสอนนักศึกษาด้วยค่ะ
 • Chayakorn
  17 Nov 14 20:11
  เยี่ยมครับ
 • Tang.Saranya
  28 Jul 13 12:00
  เป็นความรู้ที่ดีมาก
 • วุฒิ
  7 Apr 13 16:43
  ทำออกมาเรื่อยๆนะครับ
1