อำนาจกรรม

อำนาจกรรม Free!
Page 2 Page 3

   คำว่า กรรม ที่แปลว่า การกระทำนั้น เป็นคำกลางๆ ยังไม่ระบุหรือชี้ชัดลงไป

   ว่าเป็นการกระทำดีหรือชั่ว ต่อเมื่อเติมคำบริบทลงไปจึงจะรู้ได้ เช่น กุศลกรรม

   แปลว่า กรรมดี คือการกระทำที่ดี หรือ อกุศลกรรม แปลว่า กรรมชั่ว คือการกระทำ

   ที่ไม่ดี ทุกคนที่เกิดมาล้วนมีกรรม คือยังทำกรรมและรับผลของกรรมอยู่ไม่เว้นแต่ละ

   วัน ดังจะเห็นได้จากบางท่านได้ดีมีความก้าวหน้า เพราะกรรมดีของตน บางคนพบ

   กับความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อน เพราะกรรมชั่วที่เขาเคยทำ พระพุทธองค์ได้ตรัส

   ภาษิตรับรองเรื่องกรรม และการให้ผลของกรรมไว้ว่า "กมฺมํ สตฺเต วิภชติ หีนปฺปนีตตาย"

   แปลโดยความว่า ​กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้ดีหรือเลวแตกต่างกัน

   หนังสือเล่มนี้ เป็นพระนิพนธ์ของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา

   สังฆปริณายก โดยพระองค์ทรงอธิบายไว้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งเพื่อให้พุทธศาสนิกชน

ได้นำข้อคิดในบทพระนิพนธ์ไปเป็นหลักประพฤติปฏิบัติได้ง่ายขึ้น ทั้งจักได้มีความระมัดระวังในการกระทำของตน

นี่เป็นเพียงเนื้อหาบางส่วนของหนังสือเล่มนี้เท่านั้น หากท่านสนใจต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปชมได้ที่ http://www.lc2u.org/th/detail.php?CatID=3&ProductID=586  แหล่งรวมหนังสือธรรมะทุกประเภท(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • สุนิษา ยินดีหา
    1 Mar 13 15:11
    จริงที่สุด กรรมเกิดจากการกระทำของเราเอง ไม่มีใครสร้างกรรมให้เราได้
1