ความตกลงสากลของ ICEM (ICEM Global Agreements)

ความตกลงสากลของ ICEM (ICEM Global Agreements) Free!
Page 2 Page 3

ความตกลงสากล คือ ความตกลงร่วมประเภทหนึ่งที่ทำขึ้นระหว่างสหพันธ์แรงงานสากลกับบริษัทข้ามชาติ (MNCs) ความตกลงสากลนี้เป็นอีกชื่อหนึ่งที่ใช้เรียกกรอบความตกลงสากล(International Framework Agreements-IFAs) วัตถุประสงค์หลักของความตกลงสากลก็คือการสร้างความเข้มแข็งให้สหภาพแรงงานมีความสามารถในการต่อรองและการจัดตั้งในบรรษัทข้ามชาติ

เป้าหมายของ ICEM ในการทำความตกลงสากลก็คือ การบรรจุมาตรฐานต่างๆ ที่ดีที่สุดเข้าไปในความตกลงที่ว่าด้วยสิทธิของสหภาพแรงงาน การปฏิบัติด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม และหลักการของงานที่มีคุณภาพในบรรษัทข้ามชาติที่ดำเนินการอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลก ความตกลงสากลได้สถาปนาหลักการพื้นฐานต่างๆ สำหรับการดำเนินการทั้งหมดของบรรษัทข้ามชาติ ไม่ว่ามาตรฐานดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในกฎหมายภายในแต่ละประเทศหรือไม่ก็ตาม

ICEM ลงนามความตกลงสากลร่วมกันกับองค์กรสมาชิกในประเทศที่บรรษัทข้ามชาติเข้าไปดำเนินการอยู่และในประเทศแม่ที่บรรษัทข้ามชาติตั้งอยู่ ความตกลงสากลนี้มิได้ทำให้การเจรจาต่อรองร่วมในสถานที่ทำงานเฉพาะเจาะจงแห่งหนึ่งแห่งใดอ่อนแอลง หากแต่ให้เกิดการประกันว่า มาตรฐานต่างๆ ในระดับสูงจะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอต้นเสมอปลายในเรื่องของสิทธิมนุษยชน สิทธิสภาพแรงงาน และการปฏิบัติด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมไม่ว่าบริษัทนั้นจะดำเนินการอยู่ในประเทศใดก็ตาม(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้