แนวปฎิบัติ OECD

แนวปฎิบัติ OECD Free!
Page 2 Page 3

แนวปฏิบัติขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) สำหรับบรรษัทข้ามชาติ ทำให้เราเกิดแนวความคิดในประเด็นหลักดังต่อไปนี้

หัวข้อและวาระสำหรับการเจรจาและปรึกษาหารือ (social dialogue) ระหว่างสหภาพแรงงานกับฝ่ายบริหาร

เนื้อหาและนโยบายสำหรับความรับผิดชอบทางสังคมของบริษัท (CSR)

เงื่อนไขที่จาเป็นเบื้องต้นในการแรงงานสัมพันธ์ที่ร่วมมือกันอย่างสันติสุขในสถานที่ทางาน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้