หนังสือสวดมนตร์มหากรุณาจิตรธารณีมนตร์ โพธิ์สัตว์กวนอิมพันกรพันเนตร

หนังสือสวดมนตร์มหากรุณาจิตรธารณีมนตร์ โพธิ์สัตว์กวนอิมพันกรพันเนตร Free!
Page 2 Page 3

ธารณีหรือมนต์คาถาต่างๆ เป็นคำรหัสแห่งพระพุทธเจ้า และพระโพธิสัตว์เจ้าที่ได้จากฌานสมาบัติ สำหรับหนังสือมหากรุณาจิตรธารณีมนต์ โพธิ์สัตว์กวนอิมพันกรพันเนตรที่จะปรากฎต่อจากนี้ คือ ส่วนหนึ่งของพระสูตรมหายานชื่อ “สหัสรภุชสหัสรเนตรอวโลกิเตศวรโพธิสัตวมหากรุณาจิตรธารณีสูตร” ซึ่งในพระสูตรของมหายานเล่มหนึ่งๆ ก็จะปรากฏธารณีบทหนึ่งๆขึ้นมาเป็นธารณีประจำองค์พระพุทธเจ้าบ้าง พระโพธิ์สัตว์บ้าง สำหรับมหากรุณาจิตรธารณีมนต์นี้ได้มาจากพระสูตรสหัสรภุชสหัสรเนตร อวโลกิเตศวรโพธิสัตวมหากรุณาจิตรธารณีสูตร กล่าวว่า พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ได้ลุกขึ้นจากอาสนะจัดแต่งภูษาทรง เรียบร้อยแล้วจึงประณมกร ถวายวันทนาเฉพาะเบื้องพระพุทธพักตร์พระศากยมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทูลว่า ข้าแต่พระสุคตเจ้า ข้าพระองค์มี “มหากรุณาจิตรธารณีมนตร์” ณ บัดนี้ ข้าพระองค์ปรารถนาจักกล่าวแสดง ด้วยเหตุที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์ยังให้ผาสุก ด้วยเหตุจะกำจัดโรคภัยต่างๆ เป็นเหตุให้มีอายุสิริวัฒนา เป็นเหตุให้ร่ำรวยมั่งคั่ง เป็นเหตุให้อกุศลกรรม-ครุกรรม ทั้งปวงได้ดับสิ้น เป็นเหตุให้ไกลห่างจากอุปสรรคและเภทภัย เป็นเหตุให้เจริญในกุศลทั้งปวงของธรรมฝ่ายขาว เป็นเหตุให้สำเร็จในกุศลมูลทั้งปวง เป็นเหตุให้ห่างไกลจากความสะดุ้งหวาดกลัวต่างๆ และเป็นเหตุให้สำเร็จสมบูรณ์ดั่งความปรารถนาทั้งปวงอย่างรวดเร็ว ขอพระสุคตเจ้าโปรดเมตตาสดับฟังด้วยเทอญ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • วิท
    23 Dec 15 16:40
    ตั้งใจอ่าน ปฎิบัติตามทีละข้อ เห็นผลไปเรื่อยๆ พระพุทธเจ้ามีอยู่จริง พระโพธิสัตว์กวนอิมมีอยู่จริง
1